עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

We always accept all reasonable offers - call Austria +43 650 950 3776 or email

"The best of the best"

All reduced in July 2018 to $300

 

 

70. ספר חק יעקב of Rabbi Yaakov Reischer of Metz Printed Brunn - near Prague - 1764 - valued € 2,000 - reduced to $300

120. זולצבאך מחזור חלק שני , Sulzbach Machzor 2nd Volume for Pesach, Shavuos & Succos Prayers printed Sulzbach 1770 ... valued at €2000 - for sale at $300

121. ספר חסידים Sefer Chassidim Printed 1724 by Zalmon Apterod in Frankfurt on Maine - for sale at $300

 

 

122. חמשה חומשי תורה נדפס זולצבאך Chumash printed Sulzbach printed 1824 ... valued at €2000 - reduced for sale - $300

123. כתב יד ספר קב הישר Hand Written Sefer Kav HaYosher dated 1707 ... valued at $10,000 - priced to sell at $4,400

145. תורה עם נביאים ראשונים עם חמש מגילות נדפס ליוורנו Torah Chumash with 5 Megillos and Nevi'im Rishonim printed 1833 in Livorno, printed on Water-marked paper ...valued at €2,500 - for sale $300

 

 

892. ספר תהלים printed Furth 1805 ...valued over €1000 - for sale - reduced to $300

154. ספר חובת הלבבות נדפס אמשטרדם Sefer Chovos Halevovos printed Amsterdam in 1769 ...for sale reduced to $300

155. חמשה חומשי תורה ספר בראשית נדפס לעמבערג Sefer Breishis printed Lemberg 1825 ...for sale - reduced to $300

216. ספר משמיע ישועה Sefer Mashmiya Yeshua The Unique Sefer Mashmiya Yeshua - printed Offenbach 1767 - with it's prophetic visions explained by Don Yitzchak Abarbanel valued at €2,500 - reduced for sale $300

 

 

197. משניות סדר טהרות Mishnayos Seder Teharos Printed Vienna 1815 ...reduced - for sale $300

198. משניות סדר זרעים Mishnayos Seder Zeroim Printed Czernowiz 1840 ...reduced - for sale $300

101. ספר במדבר - Torah Chumash Sefer Bamidbar Printed 1767 in Metz ...valued at €2500 - for sale $300

963. ספר חידושי המאירי על מס׳ שבת Printed Vienna 1862 ...valued over $500 -reduced to $200

 

 

 

180. Selichos Printed in Vilna 1848 with stamps ..... for sale - reduced to $300

181. ספר מגיד משרים - Printed Zolkwa - Amsterdam 1773 ..... for sale - reduced to $300

 

 

 

#355 תורה חמשה חומשי תורה With Rashi & שפתי חכמים

Printed in Vienna by Anton Schmid 1812

Valued $500 each - for sale at $300 each

 

355. תורה חמשה חומשי תורה With Rashi & שפתי חכמים - Printed in Vienna by Anton Schmid 1812 - Full details $300 each

 

 

כתב יד ספר קב הישר

#123. Hand Written Sefer Kav HaYosher dated 1707

contact us if you want to buy it and we will talk a price

 

This has been in Museum in Salzburg

Valued at $10,000 - Priced to sell at $4,400

 

It is the only Hand-written Kav Hayosher in the World

 

 

 

This unique handwritten Sefer KavHayosher is verified as the only one in the world

 

 

And many more seforim - such as ....

ספר חסידים

#121 Sefer Chassidim Printed 1724 Frankfurt on Maine

Valued at €2000 - available for sale USD$300

 

 

121. ספר חסידים Sefer Chassidim Printed 1724 by Zalmon Apterod in Frankfurt on Maine ... valued at €2000 - for sale $300

 

#70. ספר חק יעקב of Rabbi Yaakov Reischer of Metz

Printed Brunn - near Prague - [German empire] 1764

Valued at €1000 - reduced to $300

 

 

70. ספר חק יעקב of Rabbi Yaakov Reischer of Metz Printed Brunn - near Prague 1764 - valued € 2,000 - for sale $300

 

 

תורה עם נביאים ראשונים
עם חמש מגילות נדפס ליוורנו

#145 Torah Chumash & Nevi'im Rishonim with 5 Megillos

Printed in 1833 Livorno

Valued €2,500 - for sale $ 300

 

 

145. תורה עם נביאים ראשונים עם חמש מגילות נדפס ליוורנו Torah Chumash with 5 Megillos and Nevi'im Rishonim printed 1833 in Livorno ...valued at €2,500 - for sale $300

 

חמשה חומשי תורה נדפס זולצבאך

#122 Chumash printed Sulzbach printed 1824

Valued at €1000 - available for sale USD$300

 

 

122. חמשה חומשי תורה נדפס זולצבאך Chumash printed Sulzbach printed 1824 ... valued at €2000 for sale €400 - $500

 

ספר זמירות ישראל נדפס אופיבאך

#892 Tehillim Sefer 2 - Tehillim Psalms #42 => #72

Sefer Zmiros Yisroel printed Offenbach 1805

Valued €1,000 - reduced to $300

 

 

892. ספר תהלים printed Furth 1805 ...valued over €1000 - for sale at $300

 

 

ספר חובת הלבבות נדפס אמשטרדם

#154. Sefer Chovos Halevovos printed Amsterdam in 1769

[incomplete] - Valued at €1,500 - for sale $300

Boxed in Gift Box for Protection

 

 

154. ספר חובת הלבבות נדפס אמשטרדם Sefer Chovos Halevovos printed Amsterdam in 1769 ...SOLD

 

 

 

חמשה חומשי תורה ספר בראשית
נדפס לעמבערג

#155 Sefer Breishis printed Lemberg 1825

Valued at €1,200 - for sale at $300

 

 

155. חמשה חומשי תורה ספר בראשית נדפס לעמבערג Sefer Breishis printed Lemberg 1825 ...for sale $300

 

 

Goldwasser Stamped Seforim

3 volumes of Nach - Printed 1867 Lemberg

$600 for 3 volumes

See full Details at "Goldwasser"

 

 

 

 

#355 תורה חמשה חומשי תורה With Rashi & שפתי חכמים

Large Size - Printed in Vienna by Anton Schmid 1812

Valued $500 each - for sale at $300 each

355. תורה חמשה חומשי תורה With Rashi & שפתי חכמים

Printed in Vienna by Anton Schmid 1812 - Full details $300 each

 

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר