עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Special and Unusual Seforim

When you come into our library - and - ask - what's special - we explain ........

Every sefer is special in the fact that everyone was printed prior to 1940 and survived WWII

 

People ask - what special books do we have - what's really good example of Antique Jewish Books

Here is our answer .... all the following we consider to be "Special" .....

 

 

 

 

"The best of the best"

 

 

70. ספר חק יעקב of Rabbi Yaakov Reischer of Metz Printed Brunn - Regensburg 1764 - valued € 2,000 - for sale €400 - $500

120. זולצבאך מחזור חלק שני , Sulzbach Machzor 2nd Volume for Pesach, Shavuos & Succos Prayers printed Sulzbach 1770 ... valued at €2000 - for sale €400 - $500

121. ספר חסידים Sefer Chassidim Printed 1724 by Zalmon Apterod in Frankfurt on Maine ... valued at €2000 - for sale at €1700 - $2000

 

 

122. חמשה חומשי תורה נדפס זולצבאך Chumash printed Sulzbach printed 1824 ... valued at €2000 for sale €400 - $500

123. כתב יד ספר קב הישר Hand Written Sefer Kav HaYosher dated 1707... valued at $40,000 - price on application - call to discuss

145. תורה עם נביאים ראשונים עם חמש מגילות נדפס ליוורנו Torah Chumash with 5 Megillos and Nevi'im Rishonim printed 1833 in Livorno ...valued at €2,500 - for sale €800 - $1000

 

 

892. ספר תהלים printed Furth 1805 ...valued over €1000 - for sale at €400 - $500

154. ספר חובת הלבבות נדפס אמשטרדם Sefer Chovos Halevovos printed Amsterdam in 1769 ...for sale €400 - $500

155. חמשה חומשי תורה ספר בראשית נדפס לעמבערג Sefer Breishis printed Lemberg 1825 ...for sale € 400

216. ספר משמיע ישועה Sefer Mashmiya Yeshua The Unique Sefer Mashmiya Yeshua - printed Offenbach 1767 - with it's prophetic visions explained by Don Yitzchak Abarbanel valued at €2,500 for sale $500 - 400 euro

 

 

355. תורה חמשה חומשי תורה With Rashi and שפתי חכמים - Printed in Vienna by Anton Schmid 1812 - incomplete set of Chumashim 4 volumes [Shmos is missing] [in red binding in above photo] .... valued € 800 - for sale at €400 - $500

 

 

180. Selichos Printed in Vilna 1848 ..... for sale at €400 - $500

181. ..... for sale at €400 - $500

182. ..... for sale at €400 - $500

183. ..... for sale at €400 - $500

 

 

כתב יד ספר קב הישר

#123. Hand Written Sefer Kav HaYosher dated 1724

contact us if you want to buy it and we will talk a price

 

This has been in Museum in Salzburg

Valued at $40,000 - available for sale

 

It is the only Hand-written Kav Hayosher in the World

 

 

 

This unique handwritten Sefer KavHayosher is verified as the only one in the world

 

 

And many more seforim - such as ....

ספר חסידים

#121 Sefer Chassidim Printed 1843 Frankfurt on Maine

Valued at €3000 - available for sale €1200 - USD$1500

 

 

121. ספר חסידים Sefer Chassidim Printed 1843 by Zalmon Apterod in Frankfurt on Maine ... valued at €2000 - for sale at €1200 - $1500

 

#70. ספר חק יעקב of Rabbi Yaakov Reischer of Metz

Printed Brunn - near Regensburg Germany 1764

Valued at €1000 - available for sale €400 - USD$500

 

 

70. ספר חק יעקב of Rabbi Yaakov Reischer of Metz Printed Brunn - Regensburg 1764 - valued € 2,000 - for sale €400 - $500

 

 

תורה עם נביאים ראשונים
עם חמש מגילות נדפס ליוורנו

#145 Torah Chumash & Nevi'im Rishonim with 5 Megillos

Printed in 1833 Livorno

Valued €2,500 - for sale €1200 - $1500

 

 

145. תורה עם נביאים ראשונים עם חמש מגילות נדפס ליוורנו Torah Chumash with 5 Megillos and Nevi'im Rishonim printed 1833 in Livorno ...valued at €2,500 - for sale €1200 - $1500

 

זולצבאך מחזור חלק שני

#120 Sulzbach Machzor Printed 1770

2nd Volume for Pesach, Shavuos & Succos Prayers

Valued at €2000 - available for sale €400 - USD$500

 

 

120. זולצבאך מחזור חלק שני , Sulzbach Machzor 2nd Volume for Pesach, Shavuos & Succos Prayers printed Sulzbach 1770 ... valued at €2000 - for sale €400 - $500

 

חמשה חומשי תורה נדפס זולצבאך

#122 Chumash printed Sulzbach printed 1824

Valued at €1000 - available for sale €400 - USD$500

 

 

122. חמשה חומשי תורה נדפס זולצבאך Chumash printed Sulzbach printed 1824 ... valued at €2000 for sale €400 - $500

 

ספר זמירות ישראל נדפס אופיבאך

#892 Tehillim Sefer 2 - Tehillim Psalms #42 => #72

Sefer Zmiros Yisroel printed Offenbach 1805

Valued €1,000 - available for sale at €400 - $500

 

 

892. ספר תהלים printed Furth 1805 ...valued over €1000 - for sale at €400 - $500

 

 

 

All these following Seforim

have been reduced to €300 - $400

Ask - email me to confirm - but - all expensive seforim - are now available at $400 including delivery

 

 

 

 

 

Our Favorite Special and Unusual Seforim

We will be updating this page in November 2017

 

 

 

14. ספר ויאמר בועז נדפס גרבה Sefer VaYomer Boaz printed in Djerba Tunisie 1948 by Boaz Haddad ... REDUCED to €40 - $55

73. ספר לבושי שרד Sefer Levushei Serad printed 1833 Vilna "under censorship of Academia of Vilna" ... valued at € 2,500 - for sale € 400

105. ספר אהל יעקב Sefer Ohel Ya'akov printed Pressburg 1861 ... REDUCED to €40 - $55

359. ספר דברים אבן עזרא Torah Chumash Devorim with Ibn Ezra Printed in Frankfurt Oder, Germany 1755 ....valued € 500 for sale at €150

 

 

522. ספר עצמות יוסף Printed Sudlikov 1835 ...REDUCED to €40 - $55

197. משניות סדר טהרות Mishnayos Seder Teharos Printed Vienna 1815 ...for sale €300 - $400

348. ספר קהלת יעקב Printed Krakow 1894 ...REDUCED to €40 - $55

 

 

 

 

904. שו״ת חות יאיר Chavos Yair Printed Lemberg 1896 with stamp Mordechai Shechter Sobodka ...valued € 250 - for sale at €150

905. ספר בית דוד Printed Warsaw 1905 - stamp of Rabbiner David Feldmann Leipzig ...valued € 250 - for sale at €150

915. ספר בית הלוי printed Warsaw 1881 - stamp of Dayan Yehuda Merker ..valued € 250 - for sale at €150

942. שו״ת רבינו יוסף קולון known as שו״ת מהרי״ק Printed Sudlikov 1834 ...valued € 750 - for sale at €300 - $400

 

 

923. ספר תוספות חיים Printed Vilna 1912 with stamp of author ...valued € 250 - for sale at €150

926. שו״ת אבן יקרה עם מלואת אבן Printed Lemberg 1894 and signed by the author as a gift to the Arugas Habosem ...valued €250 - for sale at €40 -$55

932. ספר מלא הרועים Printed Warsaw 1880 with stamp of Przemysl ...valued € 250 - for sale at €150

 

 

232. מורה נבוכים Sefer Moreh Nevuchim of Rambam Printed Warsaw 1879 REDUCED to €40 - $55

259. דברי שערי חיים Printed Munkacs 1887 with stamp of Rabbi Hirsch Ferber London W1 REDUCED to €40 - $55

263. תורת חטאת Printed Zolka 1859 REDUCED to €40 - $55

 

 

 

922. ספר מצל מאש Printed Pressburg 1878 - STAMPED ...REDUCED to €40 - $55

923. ספר תוספות חיים Printed Vilna 1912 with stamp of author ...REDUCED to €40 - $55

808. חכמת אדם Chochmas odam - Printed Stettin - Szczecin 1863 ...REDUCED to €40 - $55

 

#216 Sefer ספר משמיע ישועה

Sefer Mashmiya Yeshua

Valued € 2,500 - for Sale €400 - USD$500

 

Special edition - now AVAILABLE for SALE - Unique opportunity to own ספר משמיע ישועה by Don Yitzchak Abarbanel

The Unique Sefer Mashmiya Yeshua - printed Offenbach 1767 - with it's prophetic visions explained by Don Yitzchak Abarbanel is available free download @www.hebrewbooks.org/19481.

 

This unique sefer with most of the pages - clearly readable - is just missing original front cover page and has few frayed pages is now valued at ... Valued € 2,500 - for Sale €400 - USD$ 500

 

 

 

 

ספר משמיע ישועה by Don Yitzchak Abarbanel

Sefer Mashmiya Yeshua

Thick paper - normal Offenbach quality

As the front few pages are torn - printed Offenbach 1767

Back pages refer to "Moshe Zetzir from Rodelheim"

110 double sided pages [ie 220 pages]

Size 21 cm x 16 cm x 2 cm

Weighs 360 grams

Very Thick good quality paper pages

No missing pages, strong ink and pages clearly readable

unlikely these are the original covers -

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

Stamp of Bobov Yeshiva Library London

 

The Original Sermons of

Rabbi Louis Rabinowitz

Chief Rabbi of South Africa

#Original Sermons Rabbi Louis Rabinowitz

 

Rabbi Louis Rabinowitz was Chief Rabbi of South Africa - this unique collection of sermons where written and given when he was Rabbi in London - and some are from his time as Chief Rabbi in South Africa.

 

This private collection includes Sermons for Yom Haatzma'ut 5724 - 1964 ; Sermon Preached at Rodeph Shalom [Los Angeles] on March 16th 1961 ; Sermon Preached at Gravestone ceremony Louis Figelstone ; Bridal address to Michael & Marian Wolfson - amongst many other Weddings, BarMitzah's and Simchas - between 1950 => 1970 - an many Memorial addresses as far back as January 12th 1930 for Mrs Hester Robins OBE. and even memorial address for King George V

 

 

Special & Unique 1st Editions

Seforim Printed Prior to 1800 - 5560 - התק״ס

All the seforim printed prior to 1800 - Jewish year 5560

are now detailed on a "Prior to 1800" webpage

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר