עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Open for Full Time Business - Always ready to listen to all offers - Please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

Signed and Stamped Seforim

From 10th September 2017 - we will be uploading approx 500 seforim from our Salzburg collection including

Lots of signed & stamped seforim, 18th century, handwritten manuscripts and letters from GEDOLIM

 

 

We're clearing all our seforim currently on this website and REDUCED many seforim to €40 - $55

 

Audio [3] Explaining Importance of Signed & Stamped AntiqueJewishBooks - click on play to listen

You will need the "Quicktime Player" from Apple to hear the mp4 audio file [7mins audio]

All Seforim priced at €400 - $500

Are reduced to €150 - $200

Ask - email me to confirm - but - all expensive seforim - are now available at $200 including delivery

 

 

1. תורה ספר ויקרא Torah Chumash Sefer Vayikra Printed 1767 in Metz ... SOLD

4. ספר לחם הפנים על שולחן ערוך נדפס פיורדא Sefer Lechem haPanim printed Fiorda Furth 1737 ...SOLD

6. ספר חידושי הרשבא על שבע שיטות Sefer Chidushei HaRashba printed Lemberg 1860 ... REDUCED to €40 - $55

 

 

14. ספר ויאמר בועז נדפס גרבה Sefer VaYomer Boaz printed in Djerba Tunisie 1948 by Boaz Haddad - stamp of Rabbi Mishe Mund ... REDUCED to €40 - $55

17. ספר שיר השירים עם ביאור דברי ידידיה Sefer Shir HaShirim with Divrei Yedidya printed Vilna 1895 ...REDUCED to €40 - $55

18. ספר בית תלמוד Sefer Beis Talmud By Izaak Hirsch Weiss of Vienna printed Pressborg 1881 ...REDUCED to €40 - $55

19. ספר בית יוסף על מס ברכות נדפס מישקאלץ Sefer Beis Yosef on Mesechta Brachos by Avrohom Dihrenfeld of Papa printed 1937 by Friedman Beni in Miskolc ...REDUCED to €40 - $55

 

 

23. ספר שפתי חכמים על מס ברכות Sefer Sifsei Chachamim on Mesechta Brachos printed Pressborg 1898 ... REDUCED to €40 - $55

27. ספר החיים Sefer HaChayim printed 1935 Ungarn קליינווארדייןHungary with signature Moshe Segal ...REDUCED to €40 - $55

28. ספר פתחא זוטא על הלכות חלה Sefer Pischa Challa on Shulchan Aruch Printed גראסווארדיין 1937 Oradea Hajdunanas with stamp of Rabbi Schneebalg London ...REDUCED to €40 - $55

29. ספר יערות דבש חלק ראשון וחלק שני Sefer Ya'aros Devash printed Lublin Poland 1875 ...REDUCED to €40 - $55

 

 

 

30. ספר חתם סופר חלק אורח חיים Sefer Chasam Sofer שאלות ותשובות, Printed Vienna 1895 ...REDUCED to €40 - $55

34. ספר אור הישר Sefer Or Hayosher Printed London 1925 ... REDUCED to €40 - $55
48. ספר תולדות שמואל חלק ראשון Sefer Toldos Shmuel vol I printed Satoraljaujhely 1930 ... REDUCED to €40 - $55

 

 

50. הלכות פסוקות מן הגאונים Hilchos from Goanim by Yoel Miller printed Krakau, Poland 1893 ... REDUCED to €40 - $55

51. ספר חובת הלבבות Sefer Chovos Halevovos printed Lemberg 1862 ... valued at €200 - REDUCED to €40 - $55

55. ספר כתב סופר חלק ראשון Sefer Ksav Sofer Vol I printed 1942 Budapest ... valued at €200 - REDUCED to €40 - $55

61. ספר עצמות יוסף Sefer Atzmos Yosef on Mesechta Kidushin Printed Warsaw 1882 ... REDUCED to €40 - $55

 

 

62. ספר גליוני השס Sefer Gilyoney HaShas of Rabbi Yoisef Engel of Krakow printed Vienna 1924 REDUCED to €40 - $55

63. ספר חמדת הנפש Sefer Chemdas Hanefesh printed Warsaw 1897 ...REDUCED to €40 - $55

66. ספר שאלות ותשובות משיב דבר Sefer Shaalos uTeshovos Meshiv Dvar printed Warsaw 1894 REDUCED to €40 - $55

67. ספר מהרם שיק על תריג מצות חלק ראשון נדפס מונקאטש Sefer Maharam Shik printed in Munkacs 1895 REDUCED to €40 - $55

 

 

69. ספר תוספות ריד נדפס לבוב Sefer Tosfos R"ID printed Lemberg Lvov 1868 ... REDUCED to €40 - $55

74. רמבם משנה תורה Mishne Torah of the Rambam Nashim printed 1880 Berlin with the stamp of Sir Samuel Montague MP donating this book to the Artillery Lane Synagogue, London in 1896 ... valued at € 2,500 - reduced to €300

75. ספר משיב נפש על מס פסחים Sefer Mayshiv Nefesh on Mesechta Pesachim printed Munkacs 1905 ...REDUCED to €40 - $55

83. ספר אוצר חיים וקנטרס הדרת צבי Sefer Otzar Chayim printed Vilna 1899 ... REDUCED to €40 - $55

 

 

88. ספר כפות תמרים Sefer Kapos TeMarim printed 1832 by Saul Mayerhoffer Prague ... valued at € 2500 - for sale at €300

101. ספר במדבר - Torah Chumash Sefer Bamidbar Printed 1767 in Metz ...valued at €2500 - for sale €300

114. ספר צבי חמד Sefer Tzvi Chemed printed New York 1924 with the stamp of "Gershon Gottdein Bratislava" .. REDUCED to €40 - $55

131. ספר המנהיג חברו הרב אבן הירחי Sefer Hamanhig printed Berlin 1854 signed and stamped S.D.B. Berlin... REDUCED to €40 - $55

 

 

 

137. ספר שער הציון Sefer Sha'ar haTzion printed Sighet Romania 1928 ... REDUCED to €40 - $55

146.ספר משלי עמ פירוש תבונת משלי נדפס ווארשא Sefer Mishley printed Warsaw 1867 .REDUCED to €40 - $55

149. ספר פרקי אבות עם רבינו יונה Pirkei Avos printed Berlin/Altuna 1847 under Dr Albert Cohn of Paris, Mons, Munk ...REDUCED to €40 - $55

 

 

156. ספר המגיד חלק ראשון נדפס ווין תקעד Sefer haMagid printed Vienna 1814 ...for sale €300

158. ספר ערוך לנר על מס ראש השנה וסנהדרין Sefer Aruch LeNer on Mesechta Rosh Hashana and Sanhedrin printed Warsaw 1873 ...REDUCED to €40 - $55

159. ספר למודי ה נדפס לעמברג Sefer Limudei Hashem printed - stamped - Teifenbrunner of Nowy-Sacz - Sanz - printed in Lemberg 1899 ... REDUCED to €40 - $55

 

 

160. ספר פלח הרימון Sefer Pelach HaRimon printed in Lemberg approx 1902 ... REDUCED to €40 - $55

161. ספר מטה לוי וליקוטי בית אפרים נדפס מונקאטש Sefer Mateh Levi and Sefer Beis Ephraim printed in Munkacs 1886 ...REDUCED to €40 - $55

162. ספר ערוך שי Sefer Aruch Shai printed Hungary 1931 ...valued at €200 -REDUCED to €40 - $55

197. משניות סדר טהרות Mishnayos Seder Teharos Printed Vienna 1815 ...for sale €300

 

 

 

217. ספר אבקת רוכל Sefer Avkas Rochel Printed Lemberg / Lvov 1883 REDUCED to €40 - $55

221. ספר מצרף לכסף Sefer Mitzraf LeKesef Printed circa 1880's REDUCED to €40 - $55

 

 

226. ספר עוללות אפרים Sefer Olelos Ephraim Printed Warsaw 1883 REDUCED to €40 - $55

234. נועם המצות Noam Hamitzvos Vol II Printed 1909 written by Naftali Hertz Kretzmer of Ponevezh REDUCED to €40 - $55

259. דברי שערי חיים Printed Munkacs 1887 with stamp of Rabbi Hirsch Ferber London W1 REDUCED to €40 - $55

 

 

253. עצמות יוסף Printed Lemberg 1877 REDUCED to €40 - $55

263. תורת חטאת Printed Zolka 1859 REDUCED to €40 - $55

289. ספר זבד טוב Printed Przemysl [Premishlan] 1899 with stamp of Rabbiner Snyders of Basel IRG REDUCED to €40 - $55

 

 

271. דברי שאול on Torah Printed Lemberg 1877 REDUCED to €40 - $55

272. תבואות שור Printed Lemberg 1870 REDUCED to €40 - $55

 

 

 

319. ספר ים של יהודה of יהודה אלטמאנן Printed 1926 וואיטצן Hungary ...valued over € 250 - REDUCED to €40 - $55

322. שו״ת כפי אהרן Printed 1933 Munkach Mukacevo ...valued over € 250 - REDUCED to €40 - $55

323. ספר תורת חיים Printed 1927 Oradea - Grosswardein ...valued over € 250 - REDUCED to €40 - $55

 

 

336. ספר שערי ירושלים וספר המנהגים bound together Printed 1879 & 1884 Warsaw ...REDUCED to €40 - $55

342. ספר חכמת אדם Printed 1861 Stettin Sczeczin ...valued over € 250 - REDUCED to €40 - $55

345. ספר שיח אליעזר Printed 1906 Vilna ...REDUCED to €40 - $55

 

 

348. ספר קהלת יעקב Printed Krakow 1894 ...valued over € 250 - REDUCED to €40 - $55

349. אורחות צדיקים and מדרש פליאה Printed Przemysl 1927 - 2 bound together ...valued over € 250 - REDUCED to €40 - $55

370. ספר אוצר כל כלי חמדה על ספר משלי Printed 1872 Vilna - stamp of Gershon Stern ...valued over €300 - REDUCED to €40 - $55

 

 

367. ספר ירמיה Printed Offenbach 1819 - signed Grunfeld - Wurzburg ...valued over €300 - REDUCED to €40 - $55

368. ספר עזרא נחמיה Printed 1818 Furth by Isaac David Zirndorfer - stamped Josef Jeidel Pfundstadt with hardwritten inscription ...valued over €300 - REDUCED to €40 - $55

 

 

389. טור יורה דעה Printed Berlin 1764 ...valued over €300 - REDUCED to €40 - $55

392. ספר שדה הארץ ח״ג Printed Livorno 1784 ...valued over €500 - REDUCED to €40 - $55

456. משניות סדר טהרות Printed in Altuna Hamburg Germany in 1853 - stamp of Ignatz Gross - Nitra ....more details €150

 

 

462. משניות סדר נשים + משניות סדר נזיקין Mishnayos Noshim and Nezikin printed Berlin 1833 with stamp of Rabbiner Dr Cohn of Berlin & Basel ....more details €150

463. משניות סדר קדשים & משניות סדר טהרות Mishnayos Kodshim & Teheros Printed Berlin 1833 with stamp of Rabbiner Dr Cohn of Basel ....more details €150

464. משניות סדר מועד Mishnayos Moed Printed 1833 Berlin - stamp of Etz Chaim Berlin NW and with stamp of Rabbiner Dr Cohn of Berlin ...more details €150

 

 

 

520. חידושי הרשב״א מס׳ מנחות חולין & אבן מיגש printed Warsaw 1861 ...valued € 250 - REDUCED to €40 - $55

522. ספר עצמות יוסף Printed Sudlikov 1835 ...valued over € 250 - REDUCED to €40 - $55

 

 

665. ספר חתם סופר על מס׳ חולין Chasam Sofer on Mesechta Chulin Printed Munkacs 1898 ....valued €250 reduced to €40-$55

670. עין יעקב Ein Yakov vol III Bava Kama=> Niddah - unknown year of printing - circa 1850 - unknown place ....valued € 250 reduced to €40-$55

 

 

667. חתם סופר על מס׳ נדרים & חתם סופר על מס׳ שבת - Chasam Sofer on Mesechta Nedarim and Shabbos - bound together - Printed Vienna 1889 and Printed Warsws 1930 ...valued € 250 - REDUCED to €40 - $55

687. ספר שמחת יום טוב על מס׳ ביצה Printed Warsaw 1881 bound together with ספר חידושי מהרא״ל Printed Warsaw 1884 ...valued € 250 for sale at €150

714. ספר פּרקי אבות printed Warsaw 1877- signed Yudah Yona Reich 1943 ...valued over € 200 - REDUCED to €40 - $55

715. ספר דברי חיים ברעזין Printed Vilna 1898 - stamp of Scarborough Synagogue ...REDUCED to €40 - $55

 

 

 

803. חכמת אדם Chochmas odam - Printed Stettin - Szczecin 1861 - with stamp of Rabbiner Yaakov Synders Basel and other stamps ...valued € 250 - REDUCED to €40 - $55

804. משנה תורה Mishne Torak Rambam Vol II Printed Leipzig 1863 ...valued € 150 - REDUCED to €40 - $55

805. שלחן ערוך אורח חיים Printed Amsterdam -1870 - poor condition hence ...valued € 150 - for sale at €40 - $55

808. חכמת אדם Chochmas odam - Printed Stettin - Szczecin 1863 ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

 

 

827. ספר רמתים צופים תנא דבי אליהו Printed Warsaw 1881 with stamp of Trisk Rebbe Menachem Mendel Matisyahu Twersky London ...valued over € 500 - REDUCED to €40 - $55

829. ספר שב שמעתתא Printed Warsaw 1875 ...valued over € 250 - REDUCED to €40 - $55

 

 

833. ספר נדבות פי Printed Berlin 1863 ...valued over € 250 - REDUCED to €40 - $55

835. ספר לב טוב Printed Lublin 1928 ...valued over € 250 - REDUCED to €40 - $55

836. ספר המנהיג ע״י הרב אבן הירחי Printed Berlin 1855 ...valued over € 250 - REDUCED to €40 - $55

837. ספר יוחסין Printed Lewin-Epstein Warsaw 1901 ...valued over € 250 - REDUCED to €40 - $55

 

 

841. ספר דברי חפץ Printed Warsaw 1896 - signed ...valued over € 250 - REDUCED to €40 - $55

844. ספר מהרי״ל printed Lublin 1927 stamp of S Goldwasser Berlin ...valued over € 250 - REDUCED to €40 - $55

855. ספר מדרש שמואל על פרקי אבות Printed Warsaw 1878 ...valued over € 250 - REDUCED to €40 - $55

867. ספר כסף נבחר printed Lemberg 1884 ...valued over € 250 - REDUCED to €40 - $55

 

 

896. ספר יסודי העקרים Sefer HaIkrim printed Warsaw 1888..valued over € 250 - REDUCED to €40 - $55

887. שיר השירים Printed Warsaw 1876 - stamp of Rabbiner Synders Basel IRG ...valued over € 250 - REDUCED to €40 - $55

 

 

900. זאת ליהודה & לבנון נטע & כמו השחר seforim bound together - Printed Krakow 1895, Oswiecm 1904 ...valued € 250 reduced to €40-$55

904. שו״ת חות יאיר Chavos Yair Printed Lemberg 1896 ...valued € 250 reduced to €40-$55

905. ספר בית דוד Printed Warsaw 1905 - stamp of Rabbiner David Feldmann Leipzig ...valued € 250 reduced to €40-$55

915. ספר בית הלוי printed Warsaw 1881 ..valued € 250 reduced to €40-$55

 

 

919. ספר אבני מלואים Printed Lemberg 1816 ...valued € 250 reduced to €40-$55

923. ספר תוספות חיים Printed Vilna 1912 with stamp of author ...valued € 250 reduced to €40-$55

926. שו״ת אבן יקרה עם מלואת אבן Printed Lemberg 1894 and signed by the author as a gift to the Arugas Habosem ...valued € 750 - for sale at €500

 

 

932. ספר מלא הרועים Printed Warsaw 1880 with stamp of Przemysl ...valued € 250 reduced to €40-$55

935. ספר עצמות יוסף Printed Warsaw 1926 ...valued € 250 reduced to €40-$55

937. שו״ת פרי השדה חלק רביעי Printed Tolna Hungary 1915 with signature ...valued € 250 reduced to €40-$55

941. ספר העיטור Printed 1860 Lemberg - numerous stamps ...valued € 500 reduced to €40-$55

 

 

963. ספר חידושי המאירי על מס׳ שבת Printed Vienna 1862 ...valued over € 250 reduced to €40-$55

 

 

957. שולחן ערוך עורך חיים עם טור בית יוסף unknown place and year printing [possibly circa 1750 Livorno] ...valued over €500 reduced to €40-$55

958. מהר״ם שיק על מס׳ חולין Printed Satu-mare Romania 1926 ...valued € 250 reduced to €40-$55

964. שו״ת ספר היכלי שן Printed Warsaw 1868 ...valued over € 250 reduced to €40-$55

 

 

 

984. משניות סדר טהרות Mishnayos Seder Teharos Printed 1860 - 5622 in Berlin Julius Zeitenfeld ....more details €150

985. משניות סדר זרעים Mishnayos Seder Zeroim & משניות סדר מועד Mishnayos Moed Printed in Stettin in 1860 - 5622 in by Grossman....more details €150

986. משניות סדר נשים + משניות סדר נזיקין Mishnayos Noshim and Nezikin printed in Stettin in 1860 - 5622 in by Grossman....more details €150

987. משניות סדר מועד Mishnayos Moed Printed Amsterdam 1733 ....more details €150

 

 

988. משניות סדר נזיקין Mishnayos Seder Nezikin Printed Warsaw / Stettin 1863 ....more details €150

989. ספר השל״ה שני לוחות הברית printed 1910 Hungary ....more details €150

990. ילקוט שמעוני Yalkut Shimoni complete on Torah printed Warsaw 1876 with stamp of Liverpool Beth Hamedrash ....more details €400 -reduced to €300 - $400

 

 

991. עין יעקב חלק חמישי printed Vilna 1883 with stamp of Polische synagoge Konigsberg ....more details €150

992. ספר מנורת המאור printed Vilna 1873....more details €150

993. ספר מנורת המאור printed Vilna 1875 ....more details €150

994. ספר מנורת המאור printed Vilna 1878 ....more details €150

 

 

996. ספר מאמר קדישין על שו״ע חושן משפט printed Prag 1764....more details €150

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר