עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

We always accept all reasonable offers - call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

Reprints & Ornate Books

 

 

401. Limited edition 1986 reprint of Handwritten Siddur HaPardes - valued and priced at €100

402. Kedushas Levi קדושת לוי reprint of Warsaw 1890 edition ....more details €40 / $55

403. ספר אור ה׳ Sefer Or Hashem of kabbalist Chasdai Crescas - reprinted 1969 limited edition ....more details €40 / $55

405. ספר שנות דור ודור Collectors Manuscripts of Handwritten Letters of Rabbis & 1st cover editions of books Printed in Glossy paper - Printed 1999 - Created by Reuven Dessler Cleveland Ohio ...more details €100 / $130

 

 

409. Katastrophen zeit des Slovakishcen Judentums - printed 1972 in Tel Aviv - compiled by Aron Grunhut - out of print - written in German - with historical information and many photos of the Pressburg - Bratislava Jewish community of Slovakia prior to WWII ....more details €100-$130

410. Juden in Ostpreußen -History of Jewish Communities of East Prussia - Konigsberg by Ronny Kabus printed 1998 ....more details €100 - $130

411. The Jews of Cracow by Eugeniusz Duda - with many photos of Jewish community prior to WWII - Hardcover printed 1999 ....more details €100 - $130

 

 

 

412.ספר תיקוני הזוהר and עם ספר שערי יחוד ואמונה לרבינו אהרן הלוי סטראשילע - Sefer Tikunei HaZohar with Sefer Yichud veEmuna of Reb Aron Strelishe rebbe - reprinted 1987 Limited Edition of Extra Large Size - 450 pages - Large print ....more details €300 - $400

413. ספר הזוהר עם פירוש הסולם רבי אשלג זצל set of 10 volumes of Zohar with explanation by Rabbi Yehuda Ashlaz ztl printed 1975 ....more details €300 - $400

414. ספר שערי ציון עם ספר יצירה by Kabbalist Reb Nosson Nota disciple of Reb Chaim Vital - includes Sefer Yitzerah ....more details €100 - $130

415. ספר תיקוני הזוהר a 1974 reprint of Zhitomyr Tikunei haZohar ....more details €100 - $130

 

 

416. ספר תיקוני הזוהר a pocket size 1974 reprint ofTikunei haZohar ....more details €40 - $55

417. לקט תפילות סגולות Set of 3 books - the kabbalist prayers and segulah's of Rabbi Sharabi printed 1995 ....more details €100 - $130

418. ספר אגרות ותשובות לרמב״ם printed 1972 includes Iggeret Teiman [yemen] and Hatzlacha [Success] ....more details €40 - $55

419. ספר אור ישראל & כוכבי אור of Rabbi Yisroel Salanter- reprinted London 1961 ....more details €100 - $130

 

 

420. ספר שבט מוסר reprinted New York 1955 ....more details €40 - $55

421. ילדי טהרן מאשימים story of Polish children refugees that went via Tehran in WWII ....more details €40 - $55

422. ספר אור לשמים של ר׳ מאיר הלוי - reprinted 1972 from original Lublin 1912 edition ....more details €40 - $55

423. ספר פרקי דרבי אליעזר - voweled and new typsetting - printed 2006 ....more details €100 - $130

 

 

424. ספר בית מדות Yechiel ben Yekusiel - constantinople 1511 edition reprinted by Greggs 1971 ....more details €40 - $55

425. ספר קול ששון rerprinted in 1973 of Livorno edition ....more details €40 - $55

426. ספר דעת הקדושה להרמב״ן printed New York 1979 ....more details €40 - $55

427. ספר רזיאל המלאך Sefer Raziel HaMalach printed 1981 ....more details €40 - $55

 

 

428. ספר ברכת המזון והגדה reprinted 1979 of Amsterdam 1750 edition ....more details €40 - $55

429. ספר ראשית חכמה reprinted 1995 of Amsterdam 1700 edition ....more details €100 - $130

430. ספר שערי יחוד ואמונה לרבינו אהרן הלוי סטראשילע - Sefer Yichud veEmuna of Reb Aron Strelishe rebbe ....more details €100 - $130

431. סידור כתב אשורית Elegant Siddur written in Sefer-Torah letters ....SOLD

 

 

432. ספר תיקוני הזוהר - voweled edition of Sefer Tikunei HaZohar ....more details €40 - $55

433.ספר תיקוני הזוהר and עם ספר שערי יחוד ואמונה לרבינו אהרן הלוי סטראשילע - Sefer Tikunei HaZohar with Sefer Yichud veEmuna of Reb Aron Strelishe rebbe ....more details €100 - $130

434. ספר שערי יחוד ואמונה לרבינו אהרן הלוי סטראשילע - Sefer Yichud veEmuna of Reb Aron Strelishe rebbe - reprinted 1987 Limited Edition of Extra Large Size - 450 pages - Large print ....more details €100 - $130

435. ספרי ספרא & מכילתא in 3 volumes reprint of Venice 1546 ....more details €100 - $130

 

 

436. ספר מדרש רבה in 2 volumes - mint condition ....more details €150 - $200

437. ספר פרקי רבי אליעזר - pirkei deRebi Eliezer - reprinted Warsaw edition ....more details €100 - $130

438. ספר סמיכת לחיים - Chaim Palagi - reprinted Salonika edition ....more details €100 - $130

439. שער מאמרי רשב״י של ר חיים וויטאל - reprinted 1959 including peirush on Sefer Tikunim ....more details €100 - $130

 

 

 

440. ספר לב אהרן ־ רבי אהרן אבן חיים reprinted Venice 1609 edition ....more details €100 - $130

441. מדרש ירושלם in english printed 1984 - large gift size - by Daniel Sperber ....more details €100 - $130

 

Reprints of Tehillim & Special Books

 

 

442. ספר תהילים Large size - Large Print - Sefer Tehillim Psalms ....more details €100 - $130

443. ספר תהילים ויזניץ printed by Viznits ....more details €40 - $55

444. ספר תהילים ישמח משה of Yismach Moshe - Reb Moshe Teitelbaum ....more details €100 - $130

445. ספר תהילים white leather bound with box - Sefer Tehillim Psalms ....more details SOLD

 

 

446. ספר תהילים in כתב אשורית Elegant Tehillim printed in Sefer-Torah letters ....SOLD

447. ספר תהילים printed by Tiferes Tiveria ....more details €40 - $55

448. ספר תהילים חתם סופר - Chasam Sofer - Tehillim Psalms ....more details €40 - $55

449. ספר תקונים ־ שדי תפוחים limited edition of Sefer Tikunim ....more details €300 - $400

 

 

490. ספר כוכבי אור printed by Breslov ....more details €40 - $55

491. ספר ונפשי יודעת מאד A book created by prophecies of autistic children working with computers to communicate their inspired and prophetic thoughts ....more details €40 - $55

 

 

492. ספר שערי קדושה of Rabbi Chaim Vital ....more details €100 - $130

493. ספר נועם אלימלך Noam Elimelech printed 1990 ....more details €40 - $55

494. ספר מחזה עינים וגיא חזיון of the Maggid of Brisk - Reb Elyokim Getzel Levitan ....more details €100 - $130

495. מחזור לראש השנה וספר הנהגות ראש השנה ברסלב 2 Breslov Books - Machzor for Rosh Hashana and "Hanhogos" for Rosh Hashana ....more details €100 - $130

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר