עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

מדרש על התורה & מפרשים על התורה

Medrash מדרש על התורה

 

 

750. מדרש רבה ספר ויקרא עם פּירוש מתנות כהונה Medrash RabaVakyikra and Shir Hashirim Printed Vilna 1897 ..valued € 250 - reduced to $100

751. מדרש רבה in two volumes - complete Medrash Raba on Torah printed Lublin 1898 ...reduced to $100

754. מדרש רבה חלק ב ויקרא במדבר דברים Midrash Vol II on Torah Printed Vilna 1910 Large size ...valued € 250 - for sale at €150

755. מדרש רבה חלק ב ויקרא במדבר דברים Midrash Vol II on Torah Printed Vilna 1884 Large size with stamp of Moishe Chayim Rubin Belz - Galizien and Leib Schwarzbach Skole ...valued € 350 - for sale at €150

 

 

990. ילקוט שמעוני Yalkut Shimoni complete on Torah printed Warsaw 1876 with stamp of Liverpool Beth Hamedrash ....more details €400 - $500

781. תולדות יצחק של רבי יצחק קארו - known as מדרש נסתר printed 1593 Amsterdam ...€400 - $500

782. מדרש שוחר טוב which is מדרש תהילים Printed Warsaw 1865 ...reduced to $100

783. מדרש לקח טוב בראשית שמות Printed Vilna 1924 ...reduced to $100

 

 

784. מדרש משלי Printed Vilna 1893 ...reduced to $100

785. מדרש רבה במדבר Printed Lemberg 1858 ...reduced to $100

786. מדרש תנחומא ויקרא Printed Warsaw 1892 ...reduced to $100

55. ספר כתב סופר חלק ראשון Sefer Ksav Sofer Vol I printed 1942 Budapest ... valued at € 600 - for sale at €150

 

Seforim on Torah מפרשים על התורה

 

 

757. ספר יערות דבש Printed Warsaw 1929 ...reduced to $100

758. ספר יערות דבש Printed Lemberg 1859 ...reduced to $100

759. ספר בית ישראל טורעצקי Printed Leeds England 1925 ...reduced to $100

268. תורת משה Chassam Sofer volume II Shmos Printed Pressbourg 1881 bargain at €150

 

 

761. ספר מגן דוד Printed Munkacs 1912 ...reduced to $100

762. ספר כתר שם טוב Printed Warsaw 1926 ...reduced to $100

763. ספר עבודת ישראל קאזניץ Printed Mukacevo, Munkacs in 1929 ...reduced to $100

764. שבחי הבעש״ט & ספר א״ב דבן סירא & החסיד והמשכיל Printed Krakow 1896 & Lemberg 1895 3 seforim bound together ...valued € 750 - for sale at €500

 

 

765. ספר חמדת שלמה - unknown place and year printing ...reduced to $100

766. ספר שמן המור Printed Warsaw 1890 ...reduced to $100

 

 

767. ספר עבודת ישראל קאזניץ Printed Petrikov 1910 ...reduced to $100

768. ספר סייעתא דשמיא bound together with ספר נפלאות חדשות שמשון מאסטראפאלי and ספר כהונת אלימלך and דברי גאונים Printed Warsaw 1910 & Lublin 1910 ...valued over € 750 - for sale at €400

 

 

769. ספר שער אפרים Printed Lemberg 1910 ...reduced to $100

770. ספר מעיין החכמה Printed Krakow 1897 ...reduced to $100

771. ספר מנחת יהודא printed 1940 kiskoros Hungary ...reduced to $100

 

 

772. ספר אהל יעקב Printed Warsaw 1928 - shmos & bamidbar ...reduced to $100

773. ספר זכרון אליעזר Printed 1930 Lvov ...reduced to $100

774. ספר לקוטי מהרי״ח Printed sziget 1900 ...reduced to $100

775. תולדות נח Printed Vilna 1888 ...reduced to $100

 

 

776. כתב משה על התורה Printed Budapest 1889 ...reduced to $100

777. ספר תפארת יהונתן Printed Lemberg 1866 ...reduced to $100

778. קיצור תורת משה אלשיך - unknown place and year printing circa 1750 ...reduced to $100

753. קומץ המנחה על התורה - vol I Printed Satu-Mare Romania 1938 ...reduced to $100

 

 

752. המדרש והמעשה by יחזקאל ליבשיטץ פלאצק printed 1900 in Petrikov [Vol I Breishis and Shmos] ...reduced to $100

779. ספר ברית יצחק Printed Warsaw 1899, ספר ברכת יוסף Printed Warsaw 1889, ספר שומר אמונים Printed Vilna 1881 - 3 Seforim bound together ...valued € 750 - for sale at €400

 

 

102. פירוש רדק על התורה RaDaK on Torah Breishis Printed Pressburg 1842 ... valued at € 325 for sale at €150

104. ספר כתב סופר Sefer Ksav Sofer printed Budapest Hungary 1942 ... valued at € 325 - for sale at €150

105. ספר אהל יעקב Sefer Ohel Ya'akov printed Pressburg 1861 ... valued at € 1225 - for sale at €150

214. ספר פרקי רבי אליעזר Sefer Pirkei Rebi Eliezer Printed Landsburg 1947 valued at €100

 

Chassidus on Torah חסידות על התורה

 

 

763. ספר עבודת ישראל קאזניץ Printed Mukacevo, Munkacs in 1929 ...reduced to $100

79. ספר בנין דוד Sefer Binyan Dovid on Breishis of Rabbi Dovid Meisels printed Satoraljauhely 1941 ... valued at € 625 - for sale €150

 

 

767. ספר עבודת ישראל קאזניץ Printed Petrikov 1910 ...reduced to $100

768. ספר סייעתא דשמיא bound together with ספר נפלאות חדשות שמשון מאסטראפאלי and ספר כהונת אלימלך and דברי גאונים Printed Warsaw 1910 & Lublin 1910 ...valued over € 750 - for sale at €400 - $500

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר