עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

 

Special Offer - Clearance Sale

We are ready to sell everything

70% of seforim are reduced to €40 - $55

Our programmer has REDUCED the price of over 600 Seforim on the following pages ....

[Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 9] [Page 11] [Page 12] [Page 13]

And we've reduced all large size seforim #900 => #995 to €40 - $55 including delivery

 

New Audio explaining Special Sale of AntiqueJewishBooks - click on play to listen

You will need the "Quicktime Player" from Apple to hear the mp4 audio file [3mins audio]

 

 

All Seforim priced over €400 - $500

Are reduced to €300 - $400

Ask - email me to confirm - but - all expensive seforim - are now available at $400 including delivery

 

 

We're doing deals - and - reduced lots of prices to €40 - USD$ 55

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

As we're negotiating the sale of the website - hence we're clearing 70% of all seforim from our website ....

 

 

 

803. חכמת אדם Chochmas odam - Printed Stettin - Szczecin 1861 - with stamp of Rabbiner Yaakov Synders Basel and other stamps ...valued € 250 - for sale at €40

804. משנה תורה Mishne Torak Rambam Vol II Printed Leipzig 1863 ...valued € 150 - for sale at €40 - $55

805. שלחן ערוך אורח חיים Printed Amsterdam -1870 - poor condition hence ...valued € 150 - for sale at €40 - $55

806. ישועות חיים on Hilchos Meat and Milk ישועות חיים על יו״ד בשר וחלב Printed Warsaw 1911 ...valued € 150 - for sale at €40 - $55

 

 

807. שלחן ערוך אורח חיים - Unknown year and place of printing - ...valued € 75 - for sale at €40

808. חכמת אדם Chochmas odam - Printed Stettin - Szczecin 1863 ...valued € 250 - for sale at €40 -$55

809. חיי אדם Printed Konigsberg ...valued € 75 - for sale at €40 - $55

810. טור יורה דעה Printed Amsterdam 1746 ...valued € 250 - SOLD

 

 

812. קיצור שלחן ערוך על הלכות שבת Printed Warsaw 1913 ...valued € 100 - for sale at €40 -$55

813. שלחן ערוך אורח חיים Printed Stettin - Szczecin 1863 ...valued € 250 - for sale at €40 - $55

814. קיצור שלחן ערוך Printed Warsaw 1879 ...valued € 150 - for sale at €40 - $55

802. חיי אדם - Chayai Adam Printed Warsaw 1879 ...valued € 150 - for sale at €40 - $55

 

 

827. ספר רמתים צופים תנא דבי אליהו Printed Warsaw 1881 with stamp of Trisk Rebbe Menachem Mendel Matisyahu Twersky London ...valued over € 500 - for sale at €40 - $55

829. ספר שב שמעתתא Printed Warsaw 1875 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

831. ספר תולדות שמואל Printed Satoraljaujhely 1930 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

832. ספר מעבר יבק Printed Vilna 1880 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

833. ספר נדבות פי Printed Berlin 1863 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

834. מדרש לקח טוב בראשית שמות Printed Vilna 1880 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

835. ספר לב טוב Printed Lublin 1928 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

836. ספר המנהיג ע״י הרב אבן הירחי Printed Berlin 1855 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

837. ספר יוחסין Printed Lewin-Epstein Warsaw 1901 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

838. ספר ישועות חכמה Printed Lublin 1923 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

839. ספר מאיר זכרון ישעיה Printed Vilna 1912 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

840. 4 seforim bound together - [1] ספר נפלאות חדשות Printed Warsaw 1911 [2] ספר מדרש פליאה printed Warsaw 1907 [3] ספר אותיות מחכימות Printed Jerusalem 1906 [4] ספר חידושי הלכות Printed 1911 Petrikov ..valued over € 250 - for sale at €150 - $200

841. ספר דברי חפץ Printed Warsaw 1896 - signed ...valued over € 250 SOLD

 

 

842. ספר אור הישר Printed Przemysl 1926 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

843. ספר דמשק אליעזר Printed Vilna 1911 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

844. ספר מהרי״ל printed Lublin 1927 stamp of S Goldwasser Berlin ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

845. ספר יחזקאל In Hebrew & German - Printed in PEST [Budapest] 1865 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

846. ילקוט סופר by R' yosef Sofer of Pecs Hungary Printed 1894 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

847. ספר חמד אל'ים Printed Livorno 1880 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

848. ספר אבן יחזקאל ע״י ירחמיאל מעטט By R' Mett of London - Printed Poland 1939 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

849. ספר ברכת הבית Printed Munkacs 1911 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

850. ספר רגלי מבשר Printed Klausenberg 1921 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

851. ספר חוט המשולש על מס׳ אבות Printed 1930 Turna Slovensko by Rabbiner Herman Schlesinger of Bodrogkeresztur Hungary ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

852. ספר חותם תכנית Printed Mainz 1880 by Y.Y Reines ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

853. ספר סיפורי מעשיות - original Breslov Sefer printed 1949 New York ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

854. ספר גדר עולם Printed Warsaw 1926 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

855. ספר מדרש שמואל על פרקי אבות Printed Warsaw 1878 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

856. ספר מבקש אמונה of Reb Aron Roth Shomer Emunim Rebbe ztl original Printed by Diskin Orphanage Jerusalem ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

857. פסיקתא לרב כהנא Printed 1868 Lyck [Leek] by Salomon Buber Lemberg - Lvov ... for sale at €40 - $55

 

 

858. ספר אוצר אגדות printed 1882 Pressburg ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

859. שו״ת צפנת פענח Printed 1935 Warsaw ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

860. ספר אשי משה printed Jerusalem 1908 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

861. מאסף קובץ הבאר Printed Zamosc 1928 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

862. תורה מציון Printed Jerusalem 1901 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

863. חידושי הריטב״א על מס׳ פסחים Printed Warsaw 1912 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

864. ספר דם זבחים by Rabbi Beatus Skulsk Printed 1930 Kaliska ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

866. תפארת יהונתן of יהונתן אייבשיץ printed Lemberg 1880 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

867. ספר כסף נבחר printed Lemberg 1884 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

868. ספר מטה אפרים of Ephraim Zalman Margulis Printed Warsaw 1865 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

869. אסיפת זקנים שיטה מקובצת על מס׳ מגילה Printed Petrikov 1910 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

870. ספר עקבי חיים Printed Vilna 1933 by Rabbi Chaim Szulmana Shulman ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

871. ספר תנחומא בר יצחק Printed Jerusalem 1934 - signed and stamped by author ...valued over €400 - for sale at €150

872. ספר מאסף רבני הבאר Printed Warsaw 1938 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

874. חק לישראל ויקרא ־ מצורע Printed Warsaw Lewis-Epstein 1926 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

875. ספר יד מלאכי Printed Berlin 1856 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

876. חק לישראל חקת ־ מסעי Printed 1898 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

877. ספר משכנות ישראל Printed Vilna 1899 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

878. ספר חמדת ישראל בית יהודא printed Petrikov 1903 signed and stamped ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

879. שו״ת כפי אהרן Printed Munkacs 1933 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

881. תולדות שמואל Printed Satoraljaujhely 1930 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

882. מחזה אברהם עם לקוטי יעקב Printed Cluj Klausenburg Romania 1923 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

883. ספר חובת הלבבות עם פירוש פת לחם unknown place and year of printing - circa 1850 warsaw or vilna ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

884. שירי תפארת Printed Prag 1809 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

885. ספר דבר שבקדושה של ילקוט ראובני Printed Lemberg 1862 [incomplete] ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

886. ספר מאמרים - unknown year and place of printing ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

887. שיר השירים Printed Warsaw 1876 - stamp of Rabbiner Synders Basel IRG ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

888. ספר חיי עולם Printed Krakow 1885 by Arun Faust ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

890. ספר אהל יעקב on Torah of Dubno Maggid printed Warsaw 1880 ..valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

891. ספר תהילים ספר משלי ספר דניאל Tehillim, Proverbs and Book of Daniel printed Vilna 1897...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

893. ספר שמות ־ לובלין Chumash Shmos printed Lublin 1875 ...valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

896. ספר יסודי העקרים Sefer HaIkrim printed Warsaw 1888..valued over € 250 -special reduced price to €40 - $55

 

 

Have a look at the Bargains for Sale

We're reducing lots of seforim - have a look !

 

 

 

Page 13 - Large Size Seforim for $55 each !

- #900 => #996

[ LargeSize Seforim Page 13 ]

 

 

AntiqueJewishBooks.net - Website for sale

 

 

Website & Contents for Sale

We've created an online internet business and We've created a platform for expansion for any antique dealer

We're ready to sell the website and all the contents of this website - please call me to discuss

 

 

 

100% authentic Antique Jewish Books

As per description and photos - we promise 100% authenticity

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר