עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

הלכה שולחן ערוך טור משנה תורה

Shulchan Aruch, Halacha & Rambam Mishne Torah

 

 

28. ספר פתחא זוטא על הלכות חלה Sefer Pischa Challa on Shulchan Aruch Printed גראסווארדיין 1937 Oradea ... reduced to $100

74. רמבם משנה תורה Mishne Torah of the Rambam Nashim printed 1880 Berlin with the stamp of Sir Samuel Montague MP donating this book to the Artillery Lane Synagogue, London in 1896 ... valued €2500 for sale €400 - $500

817. משנה למלך Printed Hamburg 1790 ..valued € 250 - reduced to $100

 

 

800. מנחת חינוך Minchas Chinuch Vol I Printed in Vilna 1924 with stamp of "Duisburg" ...valued € 250 - reduced to $100

801. שלחן ערוך אורח חיים Shulchan Aruch Megine Erez in excellent condition Printed 1840 Prag by M I Landau ..valued € 250 - REDUCED to €150

802. חיי אדם - Chayai Adam Printed Warsaw 1879 ...valued € 150 - for sale at €40 - $55

 

 

803. חכמת אדם Chochmas odam - Printed Stettin - Szczecin 1861 - with stamp of Rabbiner Yaakov Synders Basel and other stamps ...valued € 250 - reduced to $100

804. משנה תורה Mishne Torak Rambam Vol II Printed Leipzig 1863 ...valued € 150 - for sale at €40 - $55

805. שלחן ערוך אורח חיים Printed Amsterdam -1870 - poor condition hence ...valued € 150 - for sale at €40 - $55

806. ישועות חיים on Hilchos Meat and Milk ישועות חיים על יו״ד בשר וחלב Printed Warsaw 1911 ...valued € 150 - for sale at €40 - $55

 

 

807. שלחן ערוך אורח חיים - Unknown year and place of printing - ...valued € 75 - for sale at €40

808. חכמת אדם Chochmas odam - Printed Stettin - Szczecin 1863 ...valued € 250 - reduced to $100

809. חיי אדם Printed Konigsberg ...valued € 75 - for sale at €40 - $55

810. טור יורה דעה Printed Amsterdam 1746 ...valued € 250 - reduced to $100

 

 

812. קיצור שלחן ערוך על הלכות שבת Printed Warsaw 1913 ...valued € 100 - for sale at €40 -$55

813. שלחן ערוך אורח חיים Printed Stettin - Szczecin 1863 ...valued € 250 - reduced to $100

814. קיצור שלחן ערוך Printed Warsaw 1879 ...valued € 150 - for sale at €40 - $55

 

 

816. ספר החינוך Printed 1880 Warsaw - stamp of Kramer Hamburg ...valued € 150 - for sale at €40 - $55

819. מגיני ארץ חלק ג Printed Warsaw 1913 ..valued € 250 - reduced to $100

222. ספר המצות Sefer Hamitzvos Rambam Printed Lemberg Lvov 1860 reduced to $100

27. ספר החיים Sefer HaChayim printed 1935 Ungarn קליינווארדייןHungary ...reduced to $100

 

 

820. משנה תורה רמבם חלק ב Printed Livorno circa 1820 ...valued € 250 - reduced to $100

909. שלחן ערוך אורח חיים עם כף החיים Printed Jerusalem 1924 ...valued € 250 - REDUCED to €150

919. ספר אבני מלואים Printed Lemberg 1816 ...valued € 250 - REDUCED to €150

921. טור יורה דעה Printed Munkacs 1903 ...valued € 250 - REDUCED to €150

 

 

955. ספר ערך השלחן ע״י בנימין טייב Printed 1795 Livorno Italy ...valued € 750 - for sale at €400 - $500

957. שולחן ערוך עורך חיים עם טור בית יוסף unknown place and year printing [possibly circa 1750 Livorno] ...valued over €400 - $500 - REDUCED to €150

821. שלחן ערוך אבן העזר עם בית שמואל חלחקת מחוקק וספר טורי זהב Printed Vienna 1809 - excellent condition ...valued over € 750 - for sale at €400 - $500

 

 

822. ספר סדרי טהרה by אלחנן זנוויל Printed דיהרנפורט in 1808 ...valued € 500 - reduced to $100

400. חיי אדם נשמת אדם large size Printed Vilna 1825 ...valued over €300 - SOLD

 

 

995. פרי חדש הלכות שחיטה יורה דעה Halacha - Pri Chodosh - printed Amsterdam 1750 ....more details €150

996. ספר מאמר קדישין על שו״ע חושן משפט printed Prag 1764....more details €150

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר