עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

We always accept all reasonable offers - call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

 

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

 

Page 8 - The Full Online Stocklist - Sitemap - #400 => #499

 

 

450 + 451 + 452 are from same incomplete set as pictured above on the right

 

450. משניות סדר מועד Mishnayos Seder Moed Printed 1879 Warsaw ....more details €150

451. משניות סדר נשים Mishnayos Seder Nashim Printed 1882 Warsaw ....more details €150

452. משניות סדר נזיקין Mishnayos Seder Nezikin Printed 1891 Warsaw ....more details €150

453. משניות סדר זרעים Mishnayos Seder Zeroim Printed 1922 Vilna ....more details €150

 

 

454. משניות סדר נשים Mishnayos Seder Nashim Printed Furth 1814 ....more details €150

455. משניות סדר נשים Mishnayos Seder Nashim unknown year - approx 1850 ...more details bargain at €100 - $130

457.משניות סדר נזיקין Mishnayos Seder Nezikin Printed 1805 DherinFurth, Germany ....more details €150

 

 

458. משניות סדר טהרות Mishnayos Seder Teharos Printed by Anton Schmid Vienna 1835 ....more details €150

459. משניות סדר זרעים Mishnayos Seder Zeroim Printed Vienna 1817 by George Holzinger - "with the Stamp of Dr Samuel Lowy Bratislava" ...more details €150

460. משניות סדר נזיקין Mishnayos Seder Nezikin Printed by Anton Schmid Vienna 1838 ....more details €150

461. משניות סדר זרעים Mishnayos Seder Zeroim Printed Altona 1841 ....more details €150

 

 

462. משניות סדר נשים + משניות סדר נזיקין Mishnayos Noshim and Nezikin printed Berlin 1833 with stamp of Rabbiner Dr Cohn of Berlin & Basel ....more details €150

463. משניות סדר קדשים & משניות סדר טהרות Mishnayos Kodshim & Teheros Printed Berlin 1833 with stamp of Rabbiner Dr Cohn of Basel ....more details €150

464. משניות סדר מועד Mishnayos Moed Printed 1833 Berlin - stamp of Etz Chaim Berlin NW and with stamp of Rabbiner Dr Cohn of Berlin ...more details €150

 

 

465. משניות סדר מועד Mishnayos Moed Printed Berlin - 1863 ....more details €150

466. משניות סדר זרעים Mishnayos Zeroim - Printed Amsterdam 1746 ....more details €150

467. משניות סדר זרעים Mishnayos Zeroim - printed Berlin 1831 - with stamp of Gemiende Berlin ...more details €150

 

 

470. משניות סדר קדשים Mishnayos Kodshim Printed Amsterdam 1774 ....more details €150

 

 

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר