עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

We always accept all reasonable offers - call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Bargain €40 מציאות] [Elegant, Ornate & Modern Reprints]

 

Page 6 - The Full Online Stocklist - Sitemap - #250 => #299

 

 

250. אשי משה Printed Jerusalem 1908 REDUCED to €40 - $55

253. עצמות יוסף Printed Lemberg 1877 REDUCED to €40 - $55

254. מחזור לשלש רגלים Printed Vilna 1874 REDUCED to €40 - $55

 

 

 

255. מחזור שבועות Printed Luneville 1797 REDUCED to €40 - $55

257. רמבם הלכות שבת unknown year and place of printing THICK quality paper circa 1850's REDUCED to €40 - $55

259. דברי שערי חיים Printed Munkacs 1887 with stamp of Rabbi Hirsch Ferber London W1 REDUCED to €40 - $55

260. ייטב לב Printed Izmir 1868 REDUCED to €40 - $55

 

 

261. שמע יעקב Printed Leek, Holland 1860 REDUCED to €40 - $55

263. תורת חטאת Printed Zolka 1859 REDUCED to €40 - $55

264. שאלות ותשובות רשב״ן על אבן העזר Printed Szatmar [Satmar] Hungary 1905 REDUCED to €40 - $55

265. חידושי מסכת שבועות להריטבא Printed Lemberg 1828 REDUCED to €40 - $55

 

 

266. יגל יעקב Printed Miskolc 1938 REDUCED to €40 - $55

267. נימוקי רידב״ז Printed Chicago USA 1904 REDUCED to €40 - $55

 

 

 

270. קול אליהו of the Vilna Goan Printed Jerusalem 1948 by Rabbi Shmuel Waxman REDUCED to €40 - $55

272. תבואות שור Printed Lemberg 1870 REDUCED to €40 - $55

273. אמרי השכל Printed Warsaw 1908 REDUCED to €40 - $55

274. כרם הצבי of Rabbi Ferber Printed Poland 1924 REDUCED to €40 - $55

 

 

275. ספר ישועות חיים Printed Warsaw 1898 REDUCED to €40 - $55

276. ספר זבחי רצון unknown place and year of printing REDUCED to €40 - $55

277. ספר תולדות ש״ס Printed Vilna 1907 REDUCED to €40 - $55

 

 

279. שו״ת נודע ביהודה Printed Vilna 1904 REDUCED to €40 - $55

280. חזון איש חשן המשפט Printed Jerusalem 1956 REDUCED to €40 - $55

281. ספר אורח נאמן both volumes by מנחם נתן אויערבאך Printed Jerusalem 1924 REDUCED to €40 - $55

 

 

283. מקור חיים עם מגן האלף על הלכות פסח Printed Warsaw 1908 REDUCED to €40 - $55

284. ספר תפארת מנחם Printed Lvov Lemberg 1875 REDUCED to €40 - $55

285. שו״ת זכרון יהודה Printed 1928 Satoraljaujhely REDUCED to €40 - $55

 

 

287. ספר יורה דעה מליחה בשר וחלב תערובות Printed Lemberg 1928 REDUCED to €40 - $55

288. ספר חידושי הפלא״ה Printed Munkacs 1895 by Blayer & Kohn REDUCED to €40 - $55

289. ספר זבד טוב Printed Przemysl [Premishlan] 1899 = with stamp of Rabbiner Snyders of Basel IRG REDUCED to €40 - $55

290. ספר גרש ירחים על מס׳ גיטין Printed Petrikov 1899 bound together with ספר שו״ת מהרא״ל Printed Warsaw 1903 REDUCED to €40 - $55

 

 

291. ספר מגיד משרים ע״י יוסף קארו Printed Petrikov 1929 REDUCED to €40 - $55

293. מס׳ אבות עם מדרשי אותיות דרבי עקיבא R' Noach of Kobrin Printed Warsaw 1878 REDUCED to €40 - $55

294. ספר דברי יחזקאל שרגא of Shraga Halberstam Shinava Stropkov Printed Jerusalem 1956 REDUCED to €40 - $55

 

 

295. ספר זהר תורה ־ויקרא by Rabbi Yidel Rosenberg Printed New York 1925 REDUCED to €40 - $55

296. ספר ילקוט הגרשוני Printed Sighet 1922 REDUCED to €40 - $55

297. ספר תנובת יהודה Printed Krakow 1896 REDUCED to €40 - $55

298. ספר רץ כצבי חלק א & ב Printed Lublin 1928 REDUCED to €40 - $55

299. תשובות מהר״ם בראטענבערג by Rabbiner Moses Bloch Budapest Printed Berlin 1891 REDUCED to €40 - $55

 

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר