עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

 

Page 4 - The Full Online Stocklist - Sitemap - #150 => #199

 

 

150. ספר מחזה המנורה Sefer Machze Hamenorah, peirush on Sefer Koheles, printed Petrikov 1909 ... for sale at $100

153. ספר תולדות היהודים נדפס ברדיטשוב Sefer Toldos HaYehidim printed in Berditchov 1903 ...for sale at $100

 

 

 

154. ספר חובת הלבבות נדפס אמשטרדם Sefer Chovos Halevovos printed Amsterdam in 1769 ...for sale reduced to $300

155. חמשה חומשי תורה ספר בראשית נדפס לעמבערג Sefer Breishis printed Lemberg 1825 ...for sale - reduced to $300

 

 

 

156. ספר המגיד חלק ראשון נדפס ווין תקעד Sefer haMagid printed Vienna 1814 ...for sale €400

157. תקון ליל שבועות נדפס ווין תרכא Sefer Tikun Leil Shavuos printed Vienna 1861 ...for sale at $100

158. ספר ערוך לנר על מס ראש השנה וסנהדרין Sefer Aruch LeNer on Mesechta Rosh Hashana and Sanhedrin printed Warsaw 1873 ...valued at € 500 - for sale at $100

159. ספר למודי ה נדפס לעמברג Sefer Limudei Hashem printed - stamped - Teifenbrunner of Nowy-Sacz - Sanz - printed in Lemberg 1899 ... for sale at $100

 

 

160. ספר פלח הרימון Sefer Pelach HaRimon printed in Lemberg approx 1902 ... for sale at $100

161. ספר מטה לוי וליקוטי בית אפרים נדפס מונקאטש Sefer Mateh Levi and Sefer Beis Ephraim printed in Munkacs 1886 ...valued at € 500 - for sale at $100

162. ספר ערוך שי Sefer Aruch Shai printed Hungary 1931 ...valued at € 500 - for sale at $100

163. ספר משנה התלמוד חלק ראשון Sefer Mishne HaTalmud printed 1912 Hungary ...for sale at $100

 

 

166. ספר משרת משה Sefer Mishras Moshe on Rambam printed 1851 .. REDUCED to $100

197. משניות סדר טהרות Mishnayos Seder Teharos Printed Vienna 1815 ...for sale $300

198. משניות סדר זרעים Mishnayos Seder Zeroim Printed Czernowiz 1840 ...for sale $300

 

 

 

 

180. Selichos Printed in Vilna 1848 ..... for sale - reduced to $300

181. ספר מגיד משרים - Printed Zolkwa - Amsterdam 1773 ..... for sale - reduced to $300

182. ..... for sale - reduced to $300

183. ..... for sale - reduced to $300

 

 

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר