עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

 

Page 3 - The Full Online Stocklist - Sitemap - #100 => #149

 

 

100. ספר בית ישראל נדפס ליברפול Sefer Beis Yisroel printed London, England in 1902 ... valued at € 275 - for sale at $100

101. ספר במדבר - Torah Chumash Sefer Bamidbar Printed 1767 in Metz ...valued at €2500 - for sale $300

102. פירוש רדק על התורה RaDaK on Torah Breishis Printed Pressburg 1842 ... valued at € 325 for sale at $100

103. ספר נשמת אדם Sefer Nishma Odom of Shlomo Klein printed Sighet Hungary approx 1920 .. valued at € 175 - for sale at €40 - $55

104. ספר כתב סופר Sefer Ksav Sofer printed Budapest Hungary 1942 ... valued at €500 - for sale at $100

 

 

105. ספר אהל יעקב Sefer Ohel Ya'akov printed Pressburg 1861 ... valued at €500 - for sale at $100

107. ספר שמע יעקב יעקב נאווהרדאק Sefer Shema Ya'akov printed Leek 1860 ... for sale at $100

108. 4 seforim bound together - 1. ספר שער הגמול Sefer Sha'ar HaGemul Printed Warsaw 1876 . 2. ספר אור נערב Sefer Or Ne'erav Printed Vilna - Katzenellenbogen. 3. ספר חיי עולם Sefer Chaye Olam Printed Warsaw 1883. 4. ספר הרוקח קטן Sefer HaRokach Koton Printed Warsaw 1879 ... valued at €500 - REDUCED to €150 - $200

 

 

109. ספר זכרו תורת משה Sefer Zichru Toras Mosche Printed Pressburg 1859 ... valued at € 325 - for sale at $100

112. ספר אור חדש Sefer Or Chodosh printed Lemberg 1898 ... for sale at $100

114. ספר צבי חמד Sefer Tzvi Chemed printed New York 1924 with the stamp of "Gershon Gottdein Bratislava" .. for sale at $100

 

 

115. ספר שיטה מקובצת Sefer Shita Mekubetzes printed Lemberg 1861 ... for sale at $100

116. ספר שאלות ותשובות דבר אברהם חלק ראשון Sha'alos uTeshuvos Dvar Avrohom printed 1930 Kedainiai, Lita ... for sale at $100

117. ספר שפתי חכמים על מסכת ברכות חלק ראשון נדפס פרעסבורג Sefer Sifsei Chachamim on Mesechta Brachos vol 1 printed Pressburg 1898 ... valued at €500 - for sale at $100

118. ספר שאלות ותשובות מביט חלק ראשון Sha'alos uTeshuvos MABIT vol 1 printed 1860 ... valued at €500 for sale at $100

 

 

126. ספר ראש מלין נדפס זיטאמיר Sefer Reish Milin printed 1872 in Zhitomir ... valued at € 375 - for sale at €40

127. לא בחיל ולא בכח by Rabbiner Dr Horowitz Printed in 1912 Frankfurt-am-main in German . - for sale at €40

128. ספר לקוטי הלכות לקח טוב Sefer Lekach Tov Printed Vilna 1882 ... for sale at €40

 

 

130. ספר המנהיג חברו הרב אבן הירחי Sefer Hamanhig printed Berlin 1854 ... valued at € 475 - for sale at $100

131. ספר המנהיג חברו הרב אבן הירחי Sefer Hamanhig printed Berlin 1854 signed and stamped S.D.B. Berlin... valued at € 675 - for sale at $100

133. מסכת מגילה נדפס ווילנא תרסב Mesechta Megila printed Vilna 1901 ... for sale at €40

 

 

135. ספר אור הבקר עולת הבקר חלק שני Sefer Or Haboker and Olas Haboker from Yekusiel Weiss Pressborg 1903 ... valued at € 275 - for sale at €40

137. ספר שער הציון Sefer Sha'ar haTzion printed Sighet Romania 1928 ... valued over € 275 - for sale at $100

139. BibelVerse deutscher sprache zu Dr Budinger printed in Baden 1858 ... valued at € 275 - for sale at €40

142. ספר אוצרות יוסף חלק א וספר החינוך Sefer Otzrus Yosef vol 1 printed Vienna 1921 by Rabbi Morgenstern and bound in same sefer is Sefer Hachinuch printed 1879 Warsaw ...valued at € 475 - for sale at $100

 

 

144. ספר עקרים By Rabbiner Joseph Albo printed Frankfurt-am-Maine 1844 ...valued at € 875 - for sale at $100

146.ספר משלי עמ פירוש תבונת משלי נדפס ווארשא Sefer Mishley printed Warsaw 1867 .for sale at $100

147. ספר פרדס רמונים נדפס זיטאמיר Sefer Pardes Rimonim printed in Zhitomir 1866 ... for sale at $100

149. ספר פרקי אבות עם רבינו יונה Pirkei Avos printed Berlin/Altuna 1847 under Dr Albert Cohn of Paris, Mons, Munk ...valued at € 575 - for sale at $100

 

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר