עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

 

Page 2 - The Full Online Stocklist - Sitemap - # 50 => # 99

 

 

50. הלכות פסוקות מן הגאונים Hilchos from Goanim by Yoel Miller printed Krakau, Poland 1893 ... for sale at $100

51. ספר חובת הלבבות Sefer Chovos Halevovos printed Lemberg 1862 ... valued at € 800 - for sale at $100

52. ספר אהל יעקב על ספר דברים Sefer Ohel Ya'akov on Devarim printed Warsaw Poland 1928 ... for sale at $100

53. דרשות הרמה לכל שבתות השנה Drashos of the Remah printed Vilna 1909 ... valued at € 200 - for sale at $100

 

 

55. ספר כתב סופר חלק ראשון Sefer Ksav Sofer Vol I printed 1942 Budapest ... valued at € 600 - for sale at $100

56. ספר תולדות שמים ספר אבן משה Sefer Toldos Shomayim veAretz printed Warsaw 1884 ... valued at € 600 - for sale at $100

57. מסכת בבא מציעא עם פירוש נתיבות ירושלים Mesechta Bava Metzia from Talmud Yerushalmi with Peirush Nesivus Yerushalayim printed London 1926 ... valued at € 200 - for sale at $100

 

 

61. ספר עצמות יוסף Sefer Atzmos Yosef on Mesechta Kidushin Printed Warsaw 1882 ... valued at € 800 - for sale at $100

62. ספר גליוני השס Sefer Gilyoney HaShas of Rabbi Yoisef Engel of Krakow printed Vienna 1924 for sale at $100

63. ספר חמדת הנפש Sefer Chemdas Hanefesh printed Warsaw 1897 ...valued at € 400 - for sale at $100

64. ספר שאלות ותשובות מהראל Sefer Shaalos uTeshuvos MeHarEl printed Warsaw 1903 ...valued at € 400 - for sale at $100

 

 

65. ספר ליקוטי סופר Sefer Likutei Sofer printed Paks Hungary 1921 ...valued at € 400 - for sale at $100

66. ספר שאלות ותשובות משיב דבר Sefer Shaalos uTeshovos Meshiv Dvar printed Warsaw 1894 for sale at $100

67. ספר מהרם שיק על תריג מצות חלק ראשון נדפס מונקאטש Sefer Maharam Shik printed in Munkacs 1895 for sale at $100

69. ספר תוספות ריד נדפס לבוב Sefer Tosfos R"ID printed Lemberg Lvov 1868 ... valued at € 500 - for sale at $100

 

 

71. ספר חידושי המאירי על מס פסחים Sefer Chidushei HaMe'iri on Mesechta Pesachim printed 1925 Bilgoraj Lublin Poland ... valued at € 600 - for sale at $100

73. ספר לבושי שרד Sefer Levushei Serad printed 1833 Vilna "under censorship of Academia of Vilna" ... valued at € 2,500 - for sale € 400

74. רמבם משנה תורה Mishne Torah of the Rambam Nashim printed 1880 Berlin with the stamp of Sir Samuel Montague MP donating this book to the Artillery Lane Synagogue, London in 1896 ... valued at € 2,500 - for sale €400

75. ספר משיב נפש על מס פסחים Sefer Mayshiv Nefesh on Mesechta Pesachim printed Munkacs 1905 ... valued at € 1,000 - for sale € 400

 

 

76. ספר רמון פרץ נדפס מישקאלץ Sefer Rimon Peretz printed Miskolc Hungary 1939 ... valued at € 1,000 - for sale €400

77. ספר צבי וחמיד Sefer Tzvi veChomid of Rabbi Tzvi Rozanski of Vilna printed Vilna 1910 ... valued at €200 - for sale at $100

78. קרית ספר של משה מטראני Kiryas Sefer of Rabbi Moshe Matrani printed Warsaw 1902 ... valued at € 975 - for sale at $100

79. ספר בנין דוד Sefer Binyan Dovid on Breishis of Rabbi Dovid Meisels printed Satoraljauhely 1941 ... valued at € 625 - for sale at $100

 

 

80. ספר חינא דחיי Sefer China deChaya printed Petrikov 1908 ... valued at € 325 - for sale at $100

81. ספר יד אהרן Sefer Yad Aharon printed Petrikov 1922 ... valued at € 275 - for sale at $100

82. ספר שאלות ותשובות מצפה אריה Sefer Shaalos uTeshovos Mizpeh Arye printed Lemberg 1880 ... valued at € 325 - for sale at $100

83. ספר אוצר חיים וקנטרס הדרת צבי Sefer Otzar Chayim printed Vilna 1899 ... valued at € 275 - for sale at $100

 

 

84. ספר שאלות ותשובות בית לוי Sefer Shaalos uTeshovos Beis Levi of Rabbi Levi Shapira printed 1912 Vilna ... valued at € 475 - for sale at $100

85. ספר חתם סופר Sefer Chassam Sofer volume II on Mesechta Pesachim printed Jerusalem 1893 ... valued at € 375 - for sale at $100

86. ספר אור שמח Sefer Or Sameach printed Warsaw 1904 ... valued at € 425 - for sale at $100

87. ספר המנוחה הגאון רבינו מנוח Sefer hamanoach by Rabbein Manoach printed Pressburg 1877 ... valued at € 1200 - for sale at €400

 

 

88. ספר כפות תמרים Sefer Kapos TeMarim printed 1832 by Saul Mayerhoffer Prague ... valued at € 2500 - for sale at $300

89. ספר זכרון מנחם Sefer Zichron Menachem printed Warsaw 1924 ... valued at € 425 for sale at $100

90. ספר חתם סופר Sefer Chassam Sofer on Mesechta Shavuos & Mesechta Nidah with Hilchos Nidah printed Warsaw 1902 ... valued at € 475 for sale at $100

91. ספר ברכת אברהם Sefer Bircas Avrohom printed LEEK, by Goldberg from Paris 1859 ... valued at € 325- for sale at $100

 

 

92. ספר חרש אבן Sefer Cheresh Even on Bamidbar & Devarim, printed 1934 in Nogradkallo Ujpest, Hungary, written by Rabbi Moshe Taub ... valued at €175 - for sale at $100

96. ספר בית ישראל חלק שלישי Sefer Beis Yisroel vol 3, printed Faks Hungary 1903 ... valued at € 175 - for sale at $100

97. ספר לבית יעקב Sefer LeBeis Yakov by Rabbi Yaakov Yosef - known as Reb Yaakov Charif - Chief Rabbi of New York in 1888-1895 printed Vilna 1911 ... valued at € 225 - for sale at $100

99. ספר רבות מחשבות ספר ראשון Sefer Rabos Machshavos vol 1 printed Vienna 1892 ... valued at € 375 - for sale at $100

 

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר