עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

We always accept all reasonable offers - Please check availability before purchase - call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

 

Page 2 - The Full Online Stocklist - Sitemap - # 50 => # 99

 

 

50. הלכות פסוקות מן הגאונים Hilchos from Goanim by Yoel Miller printed Krakau, Poland 1893 ... REDUCED to €40 - $55

51. ספר חובת הלבבות Sefer Chovos Halevovos printed Lemberg 1862 ... valued at € 800 - REDUCED to €40 - $55

52. ספר אהל יעקב על ספר דברים Sefer Ohel Ya'akov on Devarim printed Warsaw Poland 1928 ... REDUCED to €40 - $55

53. דרשות הרמה לכל שבתות השנה Drashos of the Remah printed Vilna 1909 ... valued at € 200 - REDUCED to €40 - $55

 

 

55. ספר כתב סופר חלק ראשון Sefer Ksav Sofer Vol I printed 1942 Budapest ... valued at € 600 - REDUCED to €40 - $55

56. ספר תולדות שמים ספר אבן משה Sefer Toldos Shomayim veAretz printed Warsaw 1884 ... valued at € 600 - REDUCED to €40 - $55

57. מסכת בבא מציעא עם פירוש נתיבות ירושלים Mesechta Bava Metzia from Talmud Yerushalmi with Peirush Nesivus Yerushalayim printed London 1926 ... valued at € 200 - REDUCED to €40 - $55

 

 

61. ספר עצמות יוסף Sefer Atzmos Yosef on Mesechta Kidushin Printed Warsaw 1882 ... valued at € 800 - REDUCED to €40 - $55

62. ספר גליוני השס Sefer Gilyoney HaShas of Rabbi Yoisef Engel of Krakow printed Vienna 1924 REDUCED to €40 - $55

63. ספר חמדת הנפש Sefer Chemdas Hanefesh printed Warsaw 1897 ...valued at € 400 - REDUCED to €40 - $55

64. ספר שאלות ותשובות מהראל Sefer Shaalos uTeshuvos MeHarEl printed Warsaw 1903 ...valued at € 400 - REDUCED to €40 - $55

 

 

65. ספר ליקוטי סופר Sefer Likutei Sofer printed Paks Hungary 1921 ...valued at € 400 - REDUCED to €40 - $55

66. ספר שאלות ותשובות משיב דבר Sefer Shaalos uTeshovos Meshiv Dvar printed Warsaw 1894 REDUCED to €40 - $55

67. ספר מהרם שיק על תריג מצות חלק ראשון נדפס מונקאטש Sefer Maharam Shik printed in Munkacs 1895 REDUCED to €40 - $55

69. ספר תוספות ריד נדפס לבוב Sefer Tosfos R"ID printed Lemberg Lvov 1868 ... valued at € 500 - REDUCED to €40 - $55

 

 

71. ספר חידושי המאירי על מס פסחים Sefer Chidushei HaMe'iri on Mesechta Pesachim printed 1925 Bilgoraj Lublin Poland ... valued at € 600 - REDUCED to €40 - $55

73. ספר לבושי שרד Sefer Levushei Serad printed 1833 Vilna "under censorship of Academia of Vilna" ... valued at € 2,500 - for sale € 400

74. רמבם משנה תורה Mishne Torah of the Rambam Nashim printed 1880 Berlin with the stamp of Sir Samuel Montague MP donating this book to the Artillery Lane Synagogue, London in 1896 ... valued at € 2,500 - for sale €400

75. ספר משיב נפש על מס פסחים Sefer Mayshiv Nefesh on Mesechta Pesachim printed Munkacs 1905 ... valued at € 1,000 - for sale € 400

 

 

76. ספר רמון פרץ נדפס מישקאלץ Sefer Rimon Peretz printed Miskolc Hungary 1939 ... valued at € 1,000 - for sale €400

77. ספר צבי וחמיד Sefer Tzvi veChomid of Rabbi Tzvi Rozanski of Vilna printed Vilna 1910 ... valued at €200 - REDUCED to €40 - $55

78. קרית ספר של משה מטראני Kiryas Sefer of Rabbi Moshe Matrani printed Warsaw 1902 ... valued at € 975 - REDUCED to €40 - $55

79. ספר בנין דוד Sefer Binyan Dovid on Breishis of Rabbi Dovid Meisels printed Satoraljauhely 1941 ... valued at € 625 - REDUCED to €40 - $55

 

 

80. ספר חינא דחיי Sefer China deChaya printed Petrikov 1908 ... valued at € 325 - REDUCED to €40 - $55

81. ספר יד אהרן Sefer Yad Aharon printed Petrikov 1922 ... valued at € 275 - REDUCED to €40 - $55

82. ספר שאלות ותשובות מצפה אריה Sefer Shaalos uTeshovos Mizpeh Arye printed Lemberg 1880 ... valued at € 325 - REDUCED to €40 - $55

83. ספר אוצר חיים וקנטרס הדרת צבי Sefer Otzar Chayim printed Vilna 1899 ... valued at € 275 - REDUCED to €40 - $55

 

 

84. ספר שאלות ותשובות בית לוי Sefer Shaalos uTeshovos Beis Levi of Rabbi Levi Shapira printed 1912 Vilna ... valued at € 475 - REDUCED to €40 - $55

85. ספר חתם סופר Sefer Chassam Sofer volume II on Mesechta Pesachim printed Jerusalem 1893 ... valued at € 375 - REDUCED to €40 - $55

86. ספר אור שמח Sefer Or Sameach printed Warsaw 1904 ... valued at € 425 - REDUCED to €40 - $55

87. ספר המנוחה הגאון רבינו מנוח Sefer hamanoach by Rabbein Manoach printed Pressburg 1877 ... valued at € 1200 - for sale at €400

 

 

88. ספר כפות תמרים Sefer Kapos TeMarim printed 1832 by Saul Mayerhoffer Prague ... valued at € 2500 - for sale at €400

89. ספר זכרון מנחם Sefer Zichron Menachem printed Warsaw 1924 ... valued at € 425 REDUCED to €40 - $55

90. ספר חתם סופר Sefer Chassam Sofer on Mesechta Shavuos & Mesechta Nidah with Hilchos Nidah printed Warsaw 1902 ... valued at € 475 REDUCED to €40 - $55

91. ספר ברכת אברהם Sefer Bircas Avrohom printed LEEK, by Goldberg from Paris 1859 ... valued at € 325- REDUCED to €40 - $55

 

 

92. ספר חרש אבן Sefer Cheresh Even on Bamidbar & Devarim, printed 1934 in Nogradkallo Ujpest, Hungary, written by Rabbi Moshe Taub ... valued at €175 - REDUCED to €40 - $55

96. ספר בית ישראל חלק שלישי Sefer Beis Yisroel vol 3, printed Faks Hungary 1903 ... valued at € 175 - REDUCED to €40 - $55

97. ספר לבית יעקב Sefer LeBeis Yakov by Rabbi Yaakov Yosef - known as Reb Yaakov Charif - Chief Rabbi of New York in 1888-1895 printed Vilna 1911 ... valued at € 225 - REDUCED to €40 - $55

99. ספר רבות מחשבות ספר ראשון Sefer Rabos Machshavos vol 1 printed Vienna 1892 ... valued at € 375 - REDUCED to €40 - $55

 

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר