עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

 

Page 12 - The Full Online Stocklist - Sitemap - #800 => #899

 

 

 

802. חיי אדם - Chayai Adam Printed Warsaw 1879 ...valued € 150 - for sale at $100

803. חכמת אדם Chochmas odam - Printed Stettin - Szczecin 1861 - with stamp of Rabbiner Yaakov Synders Basel and other stamps ...valued € 250 - REDUCED - for sale at €40

804. משנה תורה Mishne Torak Rambam Vol II Printed Leipzig 1863 ...valued € 150 - for sale at $100

805. שלחן ערוך אורח חיים Printed Amsterdam -1870 - poor condition hence ...valued € 150 - for sale at $100

806. ישועות חיים on Hilchos Meat and Milk ישועות חיים על יו״ד בשר וחלב Printed Warsaw 1911 ...valued € 150 - for sale at $100

 

 

807. שלחן ערוך אורח חיים - Unknown year and place of printing - ...valued € 75 - REDUCED - for sale at €40

808. חכמת אדם Chochmas odam - Printed Stettin - Szczecin 1863 ...valued € 250 - for sale at $100

809. חיי אדם Printed Konigsberg ...valued € 75 - for sale at $55

 

 

 

812. קיצור שלחן ערוך על הלכות שבת Printed Warsaw 1913 ...valued € 100 - for sale at $100

813. שלחן ערוך אורח חיים Printed Stettin - Szczecin 1863 ...valued € 250 - for sale at $100

814. קיצור שלחן ערוך Printed Warsaw 1879 ...valued € 150 - for sale at $100

816. ספר החינוך Printed 1880 Warsaw - stamp of Kramer Hamburg ...valued € 150 - for sale at $100

 

 

 

823. ספר מאורי אש including ספר כתנות אור and אור חדש Printed 1684 Amsterdam ...valued € 500 - for sale at $200

827. ספר רמתים צופים תנא דבי אליהו Printed Warsaw 1881 with stamp of Trisk Rebbe Menachem Mendel Matisyahu Twersky London ...valued over € 500 - for sale at $100

 

 

829. ספר שב שמעתתא Printed Warsaw 1875 ...valued over € 250 -for sale at $100

831. ספר תולדות שמואל Printed Satoraljaujhely 1930 ...valued over € 250 -for sale at $100

832. ספר מעבר יבק Printed Vilna 1880 ...valued over € 250 -for sale at $100

 

 

833. ספר נדבות פי Printed Berlin 1863 ...valued over € 250 -for sale at $100

834. מדרש לקח טוב בראשית שמות Printed Vilna 1880 ...valued over € 250 -for sale at $100

835. ספר לב טוב Printed Lublin 1928 ...valued over € 250 -for sale at $100

836. ספר המנהיג ע״י הרב אבן הירחי Printed Berlin 1855 ...valued over € 250 -for sale at $100

 

 

837. ספר יוחסין Printed Lewin-Epstein Warsaw 1901 ...valued over € 250 -for sale at $100

838. ספר ישועות חכמה Printed Lublin 1923 ...valued over € 250 -for sale at $100

839. ספר מאיר זכרון ישעיה Printed Vilna 1912 ...valued over € 250 -for sale at $100

 

 

840. 4 seforim bound together - [1] ספר נפלאות חדשות Printed Warsaw 1911 [2] ספר מדרש פליאה printed Warsaw 1907 [3] ספר אותיות מחכימות Printed Jerusalem 1906 [4] ספר חידושי הלכות Printed 1911 Petrikov ..valued over € 250 - for sale at €150 - $200

 

 

842. ספר אור הישר Printed Przemysl 1926 ...valued over € 250 -for sale at $100

843. ספר דמשק אליעזר Printed Vilna 1911 ...valued over € 250 -for sale at $100

844. ספר מהרי״ל printed Lublin 1927 stamp of S Goldwasser Berlin ...valued over € 250 -for sale at $100

845. ספר יחזקאל In Hebrew & German - Printed in PEST [Budapest] 1865 ...valued over € 250 -for sale at $100

 

 

846. ילקוט סופר by R' yosef Sofer of Pecs Hungary Printed 1894 ...valued over € 250 -for sale at $100

847. ספר חמד אל'ים Printed Livorno 1880 ...valued over € 250 -for sale at $100

848. ספר אבן יחזקאל ע״י ירחמיאל מעטט By R' Mett of London - Printed Poland 1939 ...valued over € 250 -for sale at $100

849. ספר ברכת הבית Printed Munkacs 1911 ...valued over € 250 -for sale at $100

 

 

850. ספר רגלי מבשר Printed Klausenberg 1921 ...valued over € 250 -for sale at $100

851. ספר חוט המשולש על מס׳ אבות Printed 1930 Turna Slovensko by Rabbiner Herman Schlesinger of Bodrogkeresztur Hungary ...valued over € 250 -for sale at $100

852. ספר חותם תכנית Printed Mainz 1880 by Y.Y Reines ...valued over € 250 -for sale at $100

 

 

854. ספר גדר עולם Printed Warsaw 1926 ...valued over € 250 -for sale at $100

855. ספר מדרש שמואל על פרקי אבות Printed Warsaw 1878 ...valued over € 250 -for sale at $100

856. ספר מבקש אמונה of Reb Aron Roth Shomer Emunim Rebbe ztl original Printed by Diskin Orphanage Jerusalem ...valued over € 250 -for sale at $100

857. פסיקתא לרב כהנא Printed 1868 Lyck [Leek] by Salomon Buber Lemberg - Lvov ... for sale at $100

 

 

858. ספר אוצר אגדות printed 1882 Pressburg ...valued over € 250 -for sale at $100

859. שו״ת צפנת פענח Printed 1935 Warsaw ...valued over € 250 -for sale at $100

860. ספר אשי משה printed Jerusalem 1908 ...valued over € 250 -for sale at $100

861. מאסף קובץ הבאר Printed Zamosc 1928 ...valued over € 250 -for sale at $100

 

 

862. תורה מציון Printed Jerusalem 1901 ...valued over € 250 -for sale at $100

863. חידושי הריטב״א על מס׳ פסחים Printed Warsaw 1912 ...valued over € 250 -for sale at $100

864. ספר דם זבחים by Rabbi Beatus Skulsk Printed 1930 Kaliska ...valued over € 250 -for sale at $100

 

 

866. תפארת יהונתן of יהונתן אייבשיץ printed Lemberg 1880 ...valued over € 250 -for sale at $100

867. ספר כסף נבחר printed Lemberg 1884 ...valued over € 250 -for sale at $100

869. אסיפת זקנים שיטה מקובצת על מס׳ מגילה Printed Petrikov 1910 ...valued over € 250 -for sale at $100

 

 

870. ספר עקבי חיים Printed Vilna 1933 by Rabbi Chaim Szulmana Shulman ...valued over € 250 -for sale at $100

872. ספר מאסף רבני הבאר Printed Warsaw 1938 ...valued over € 250 -for sale at $100

 

 

874. חק לישראל ויקרא ־ מצורע Printed Warsaw Lewis-Epstein 1926 ...valued over € 250 -for sale at $100

875. ספר יד מלאכי Printed Berlin 1856 ...valued over € 250 -for sale at $100

876. חק לישראל חקת ־ מסעי Printed 1898 ...valued over € 250 -for sale at $100

 

 

877. ספר משכנות ישראל Printed Vilna 1899 ...valued over € 250 -for sale at $100

878. ספר חמדת ישראל בית יהודא printed Petrikov 1903 signed and stamped ...valued over € 250 -for sale at $100

879. שו״ת כפי אהרן Printed Munkacs 1933 ...valued over € 250 -for sale at $100

882. מחזה אברהם עם לקוטי יעקב Printed Cluj Klausenburg Romania 1923 ...valued over € 250 -for sale at $100

 

 

883. ספר חובת הלבבות עם פירוש פת לחם unknown place and year of printing - circa 1850 warsaw or vilna ...valued over € 250 -for sale at $100

884. שירי תפארת Printed Prag 1809 ...valued over € 250 -for sale at $100

885. ספר דבר שבקדושה של ילקוט ראובני Printed Lemberg 1862 [incomplete] ...valued over € 250 -for sale at $100

 

 

886. ספר מאמרים - unknown year and place of printing ...valued over € 250 -for sale at $100

888. ספר חיי עולם Printed Krakow 1885 by Arun Faust ...valued over € 250 -for sale at $100

892. ספר תהלים printed Furth 1805 ...valued over €1000 - for sale - reduced to $300

 

 

890. ספר אהל יעקב on Torah of Dubno Maggid printed Warsaw 1880 ..valued over € 250 -for sale at $100

891. ספר תהילים ספר משלי ספר דניאל Tehillim, Proverbs and Book of Daniel printed Vilna 1897...valued over € 250 -for sale at $100

896. ספר יסודי העקרים Sefer HaIkrim printed Warsaw 1888..valued over € 250 -for sale at $100

 

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר