עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

 

Page 11 - The Full Online Stocklist - Sitemap - #700 => #799

 

 

700. ספר נביאים Hebrew & German Nevi'im by Dr Salomon HerrHeimer Printed Berlin 1843 ...valued € 250 -for sale at $100

701. כתובים Hebrew & German Kesuvim by Dr Salomon HerrHeimer Printed Berlin 1848 ...valued € 250 -for sale at $100

702. חובת הלבבות Chovos Halevovos in Hebrew and German translated by Baumgarten Printed Hamburg 1922 by George Kramer ...valued € 250 -for sale at $100

704. Allgemeine Encyclopadie - Juden - Judische literatur Printed Leipzig 1850 - with stamp of Cossman Werner Bilbliotek der Israel Kultsgemeinde Munchen ...valued € 250 -for sale at $100

706. מנחת שבת Sefer Minchas Schabbos with Pirkei Avos in German by J Heiman Caro - Rabiner of Wloclawek printed in Petrikov 1879 .valued € 250 -for sale at $100

 

 

707. ספר מעריך - of Menachem de Lonsano with introduction of Aron - Adolph Jellinek - printed Leipzig 1853 by A.M Colditz ...valued over € 200 -for sale at $100

708. מי נח Drashos of Rabbi Noach Mannheimer נח מנהיימער written by Ephraim Kotner Printed Vienna 1865 by Jacob Schlossberg - combined and bound together with שיר השירים עם מלבים Printed Warsaw 1876 ...valued over € 200 -for sale at $100

709. ספר אור תורה ע״י מרדכי חיים זעליגזבערג drashos of Haftoras - printed FrankFurt by Bronner in 1863 ...valued over € 200 -for sale at $100

 

 

710, 711 & 712 - just 3 Volumes of Mishnayos - Hebrew - German Translation

Printed in Wiesbaden by H Kanel - Berlin 1922 & 1933

 

710. סדר נשים Printed Weisbaden 1933 - translated by Rabbiner Dr M Petuchowski and Rabbiner Dr Simon Schlesinger ...valued over € 200 -for sale at $100

711. סדר קדשים Printed Berlin 1922 - translated by Rabbiner Dr J Cohn ...valued over € 200 -for sale at $100

712. סדר טהרות Printed Weisbaden 1933 - translated by Rabbiner Prof Dr David Hoffmann of Berlin, Rabbiner Dr John Cohn, Breslau, and Rabbiner Dr Moses Auerbach of Berlin ...valued over € 200 -for sale at $100

 

Choice of 8 volumes of Nach - Printed in Karlsruhe 1827 & 1830

Valued over € 150 - for sale at € 40 - USD$ 55 each

 

 

 

 

713. ספר כלי חמדה על התורה דברים Printed Petrikov 1922 ...valued over € 200 - for sale at $100

714. ספר פּרקי אבות printed Warsaw 1877- signed Yudah Yona Reich 1943 ...valued over € 200 - for sale at $100

715. ספר דברי חיים ברעזין Printed Vilna 1898 - stamp of Scarborough Synagogue ...valued over € 200 - for sale at $100

 

 

716. ספר מאסף דרושי ע״י סגלוביץ ־ ראדישץ printed Vilna 1912 ...valued over € 200 - for sale at $100

718. ספר חיי אדם printed Vilna 1864 ...valued over € 200 - for sale at $100

 

 

719. ספר תנחומא בר יצחק printed Jerusalem 1928 in hebrew and english by Rabbi Theodore Ostroff of London ...valued over € 200 - for sale at $100

721. ספר שיח אליעזר printed Vilna 1906 ...valued over € 200 - for sale at $100

 

 

722. ספר מעדני שמואל printed Lodz 1928 ...valued over € 200 - for sale at $100

723. ספר באר מים printed Whitechapel London 1920 ...valued over € 200 - for sale at $100

724. ספר דברי יחזקאל of Shinova Rov R' Halberstam printed Krakow 1922 ...valued over € 200 - for sale at $100

 

 

725. ספר מליצי אש printed 1932 - two volumes - by Rabbi Abraham Stern, Nove-Zamky Czechoslovakia ...valued over € 200 - for sale at $100

726. ספר שער שמעון printed circa 1920 ...valued over € 200 - for sale at $100

727. ספר עילוי נשמות printed Jerusalem 1932 ...valued over € 200 - for sale at $100

 

 

 

 

751. מדרש רבה in two volumes - complete Medrash Raba on Torah printed Lublin 1898 ...valued € 250 - for sale at $100

752. המדרש והמעשה by יחזקאל ליבשיטץ פלאצק printed 1900 in Petrikov [Vol I Breishis and Shmos] ...valued € 250 - for sale at $100

753. קומץ המנחה על התורה - vol I Printed Satu-Mare Romania 1938 ...valued € 250 - for sale at $100

754. מדרש רבה חלק ב ויקרא במדבר דברים Midrash Vol II on Torah Printed Vilna 1910 Large size ...valued € 250 - for sale at €150

 

 

 

757. ספר יערות דבש Printed Warsaw 1929 ...valued € 250 - for sale at $100

759. ספר בית ישראל טורעצקי Printed Leeds England 1925 ...valued € 250 - for sale at $100

 

 

761. ספר מגן דוד Printed Munkacs 1912 ...valued € 250 - for sale at $100

762. ספר כתר שם טוב Printed Warsaw 1926 ...valued € 250 - for sale at $100

763. ספר עבודת ישראל קאזניץ Printed Mukacevo, Munkacs in 1929 ...valued € 250 - for sale at $100

 

 

765. ספר חמדת שלמה - unknown place and year printing ...valued € 250 - for sale at $100

766. ספר שמן המור Printed Warsaw 1890 ...valued € 250 - for sale at $100

 

 

767. ספר עבודת ישראל קאזניץ Printed Petrikov 1910 ...valued € 250 - for sale at $100

768. ספר סייעתא דשמיא bound together with ספר נפלאות חדשות שמשון מאסטראפאלי and ספר כהונת אלימלך and דברי גאונים Printed Warsaw 1910 & Lublin 1910 ...valued over € 1000 - SOLD

 

 

769. ספר שער אפרים Printed Lemberg 1910 ...valued € 250 - for sale at $100

770. ספר מעיין החכמה Printed Krakow 1897 ...valued € 250 - SOLD

771. ספר מנחת יהודא printed 1940 kiskoros Hungary ...valued € 250 - for sale at $100

 

 

772. ספר אהל יעקב Printed Warsaw 1928 - shmos & bamidbar ...valued € 250 - for sale at $100

774. ספר לקוטי מהרי״ח Printed sziget 1900 ...valued € 250 - for sale at $100

775. תולדות נח Printed Vilna 1888 ...valued € 250 - for sale at $100

 

 

776. כתב משה על התורה Printed Budapest 1889 ...valued € 250 - for sale at $100

782. מדרש שוחר טוב which is מדרש תהילים Printed Warsaw 1865 ...valued € 250 - for sale at $100

783. מדרש לקח טוב בראשית שמות Printed Vilna 1924 ...valued € 250 - for sale at $100

 

 

784. מדרש משלי Printed Vilna 1893 ...valued € 250 - for sale at $100

785. מדרש רבה במדבר Printed Lemberg 1858 ...valued € 250 - for sale at $100

786. מדרש תנחומא ויקרא Printed Warsaw 1892 ...valued € 250 - for sale at $100

 

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר