עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

 

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

 

Page 10 - The Full Online Stocklist - Sitemap - #600 => #699

 

 

 

656. מסכת עירובין Mesechta Eruvin Printed Berlin 1865 ....valued € 500 - for sale at $200

657. מסכת יומא Mesechta Yoma Printed Budapest 1935 ....valued €250 - for sale at $100

 

 

659. Complete מהרשא - Vol I & II Sefer MaHarSha Printed in Vienna 1814 ....valued € 2000 for sale at $300

660. מסכת בבא קמא Mesechta Bava Kama Printed Berlin 1862 ....valued € 350 - for sale at $200

661. הריטב״א על מס׳ עירובין Ritva on Mesechta Eruvin Printed by David Sadya Yeshaya Waxs - Jozefowie - as printed in Slavita - printed 1859 ....valued € 750 for sale at $300

 

 

663. פני יהושע על ש״ס חלק א Pnei Yehoshua on Shas Vol I - Brachos => Megila Printed Lemberg [Lvov] 1799 ....valued €500 - for sale at $200

665. ספר חתם סופר על מס׳ חולין Chasam Sofer on Mesechta Chulin Printed Munkacs 1898 ....valued €250 - for sale at $200

 

 

666. חתם סופר שו״ת חלק חושן משפט Chasam Sofer - Printed Budapest in 1911 ....valued € 250 - for sale at $200

667. חתם סופר על מס׳ נדרים & חתם סופר על מס׳ שבת - Chasam Sofer on Mesechta Nedarim and Shabbos - bound together - Printed Vienna 1889 and Printed Warsws 1930 ...valued € 250 - for sale at $200

668. חתם סופר על מס׳ נדרים & כתב סופר שו״ת אבן העזר Chasam Sofer on Mesechta Nedarim & Kesav Sofer - bound together - printed 1887 Warsaw ....valued € 250 - for sale at $200

669. חתם סופר על מס׳ כתובות Chasam Sofer on Mesechta Kesuvos Printed 1908 - in Satmare Romania ....valued € 250 - for sale at $200

 

 

670. עין יעקב Ein Yakov vol III Bava Kama=> Niddah - unknown year of printing - circa 1850 - unknown place ....valued € 250 - for sale at $200

671. מנורת המאור Menoras HaMaor Vol I Printed in 1866 Stettin - Szczecin ....valued € 250 - for sale at $200

672. מנורת המאור - Menoras HaMaor Printed in 1857 Lemberg Lvov ....valued € 250 - for sale at $200

 

 

673. עין יעקב Vol II from Bava Kama to Nidah - unknown year of printing ....valued € 250 - for sale at $200

678. מסכת בבא בתרא & עבודה זרהTalmud Bava Basra & Avodah Zoro Printed Anton Schmid Vienna 1832 ...valued € 750 for sale at €500

679. מסכת גיטין & מסכת קידושין Talmud Gitin & Kidushin Printed Vilna 1987 ..valued €1000 for sale at €400

681. מסכת פסחים Mesechta Pesachim Printed in 1863 in Vienna by Zamarski & Dittmarsh - ornate cover page - [missing both covers] hence ...valued € 500 for sale at $200

 

 

682. מסכת זבחים & ערכין Mesechta Zevachim and Erchin Printed Warsaw 1878 ...valued €250 for sale at $200

683. ספר בגדי יום טוב על מס׳ ביצה ע״י שלמה קלוגר printed Lemberg 1891 AND ספר תבואות השדה printed Lemberg 1893 - both bound together - excellent condition ...valued over € 500 for sale at $200

684. הפלאה ספר כתובה על מס׳ כתובות printed Lemberg 1897 AND ספר שבת אחים printed Lemberg 1897 AND שו״ת אורי וישעי Printed Lemberg / Lvov 1898 - all 3 bound together ...valued € 500 for sale at $200

 

 

685. ספר ערוך לנר על מס׳ יבמות Printed Petrikov 1914 ...valued € 350 for sale at $200

686. ספר חידושי המאירי על מס׳ פסחים Printed Bilgoraj , Lublin 1926 ..valued € 500 for sale at $200

 

 

687. ספר שמחת יום טוב על מס׳ ביצה Printed Warsaw 1881 bound together with ספר חידושי מהרא״ל Printed Warsaw 1884 ...valued € 250 for sale at $200

688. ספר גבורות ארי על מס׳ תענית Gevuras Ari of the Shaages Arye Printed 1862 Vilna ...valued € 250 for sale at $200

689. ספר בית הבחירה המאירי נדרים נזיר סוטה Printed New York 1944 ...valued € 100 for sale at €40 - $55

 

 

690. הלכות רב אלפס - eleven Volumes of the RIF - Printed Amsterdam 1820 - each with stamp of the Censor "zydowskich" of Poland ...valued at €100 each - for sale €40 - $55 each

 

 

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר