עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

We always accept all reasonable offers - Please check availability before purchase - call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

 

[Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped]

 

Full Online Stocklist #2 => # 996

[CTRL] + [F] helps you SEARCH this PAGE

By using the function on your keyboard:- [CTRL] + [F]

 

[Page 1 #1=> #49]

 

2. ספר עיטור בכורים ערוך לנר על מסכת סוכה Sefer Itur Bikurim - Sefer Aruch LeNer on Mesechta Succah Printed 1857 in Altuna ...valued at € 400 - REDUCED to €40 - $55

3. ספר מגישי מנחה חלק ראשון נביאים ראשונים Sefer Megishei Mincha Volume I on Nevi'im Rishonim printed Amsterdam 1753 ... valued at € 2000 for sale €400 - $500

4. ספר לחם הפנים על שולחן ערוך נדפס פיורדא Sefer Lechem haPanim printed Fiorda Furth 1737 ...valued at € 2,500 - for sale €400 - $500

5. משניות חלק ג סדר נשים נדפס פיורדא Mishnayos Seder Noshim Printed Amsterdam by David Zirndorfer of Fiorda Furth 1813 ... valued at € 2,000 - for sale €400 - $500

6. ספר חידושי הרשבא על שבע שיטות Sefer Chidushei HaRashba printed Lemberg 1860 ...valued at € 400 - for sale €150

7. שאלות ותשובות רבינו אשר Sefer Sha'alos uTeshuvos of Rabeinu Osher printed 1885 in Vilna ... valued at € 400 - for sale €150

8. מחזור חלק שני לשלש רגלים Machzor volume II for Shelosh Regalim printed Vilna 1844 ... valued at € 400 - REDUCED to €40 - $55

11. ספר שם משמואל Sefer Sheim meShmuel printed 1939 by Rabbi David Halpern in Kassa Hungary ...valued at € 400 - REDUCED to €40 - $55

 

13. ספר עט סופר נדפס פאקש Sefer Et Sofer printed Faks in 1887 ...valued at € 200 - REDUCED to €40 - $55

14. ספר ויאמר בועז נדפס גרבה Sefer VaYomer Boaz printed in Djerba Tunisie 1948 by Boaz Haddad ... valued at € 200 - REDUCED to €40 - $55

16. ספר מגילת תענית Sefer Megillas Ta'anis printed Warsaw 1874 ... valued at € 200 - REDUCED to €40 - $55

17. ספר שיר השירים עם ביאור דברי ידידיה Sefer Shir HaShirim with Divrei Yedidya printed Vilna 1895 ...valued at € 200 - REDUCED to €40 - $55

18. ספר בית תלמוד Sefer Beis Talmud By Izaak Hirsch Weiss of Vienna printed Pressborg 1881 ...valued at € 200 - REDUCED to €40 - $55

19. ספר בית יוסף על מס ברכות נדפס מישקאלץ Sefer Beis Yosef on Mesechta Brachos by Avrohom Dihrenfeld of Papa printed 1937 by Friedman Beni in Miskolc ...valued at € 200 - REDUCED to €40 - $55

20. ספר אפיקי יהודה Sefer Afike Yehuda Printed Lemberg 1912 ...valued at € 200 - REDUCED to €40 - $55

22. ספר אמונת זרעים Sefer Emunas Zru'im Printed Warsaw, Poland 1927 ... valued at € 200 - REDUCED to €40 - $55

23. ספר שפתי חכמים על מס ברכות Sefer Sifsei Chachamim on Mesechta Brachos printed Pressborg 1898 ... valued at € 200 - for sale €150

 

27. ספר החיים Sefer HaChayim printed 1935 Ungarn קליינווארדייןHungary with stamp of Rabbi Schneebalg London ...valued at € 200 - REDUCED to €40 - $55

28. ספר פתחא זוטא על הלכות חלה Sefer Pischa Challa on Shulchan Aruch Printed גראסווארדיין 1937 Oradea Hajdunanas...valued at €200 - REDUCED to €40 - $55

29. ספר יערות דבש חלק ראשון וחלק שני Sefer Ya'aros Devash printed Lublin Poland 1875 ...valued at € 200 - REDUCED to €40 - $55

30. ספר חתם סופר חלק אורח חיים Sefer Chasam Sofer שאלות ותשובות, Printed Vienna 1895 ...valued at € 200 - REDUCED to €40 - $55

31. מסכת בבא בתרא עם פירוש נתיבות ירושלים Mesechta Bava Basra from Talmud Yerushalmi with Peirush Nesivus Yerushalayim printed London 1926 ... valued at € 200 - REDUCED to €40 - $55

32. תשובות הרשבא המיוחות להרמבן Teshuvos HaRashba on Ramban printed Warsaw 1882 ... valued at € 200 - REDUCED to €40 - $55

34. ספר אור הישר Sefer Or Hayosher Printed London 1925 ... valued at € 200 - REDUCED to €40 - $55

 

37. שות רבי עקיבא איגר Sha'alos UTeshovos Rabbi Akiva Eiger Printed Warsaw approx 1920's ... valued at € 200 - REDUCED to €40 - $55

39. ספר כתב סופר חידושים ופלפולים על מסכת חולין Sefer Ksav Sofer on Mesechta Chulin printed in Budapest Hungary 1938 ... valued at € 200 - REDUCED to €40 - $55

40. ספר חדושי רבינו אהרן הלוי על מסכת כתובות Sefer Chidushei Rabbi Aharon Halevi of Brisk on Mesechta Kesuvos printed Jerusalem 1956 ... valued at € 200 - REDUCED to €40 - $55

41. ספר ההשלמה חלק שני וחלק שלישי Sefer Hahashlama of the RIF on Seder Nezikin Volume II and Volume III printed Warsaw 1907 ... valued at € 200 - REDUCED to €40 - $55

42. ספר חזון איש קדשים ספר שני Sefer Chazon Ish on Mesechta Kodshim volume II printed Jerusalem 1947 ... REDUCED to €40 - $55

44. ספר לפלגת ראובן Sefer LifLegos Reuven Volume II printed 1946 Jerusalem by Horeb Orphanage Jerusalem ... REDUCED to €40 - $55

46. ספר תורת החסידים הראשונים Sefer Toras HaChassidim Harishonim printed Jerusalem 1930 ... REDUCED to €40 - $55

47. מדרש זוטא פירוש שלמה באבער Medrash Zuta with notes from Shlomo Buber of Lvov printed 1893 in Berlin .. REDUCED to €40 - $55
48. ספר תולדות שמואל חלק ראשון Sefer Toldos Shmuel vol I printed Satoraljaujhely 1930 ... valued at € 200 - REDUCED to €40 - $55

49. ספר חתם סופר שאלות ותשובות חלק שביעי Sefer Chassam Sofer Sha'alos uTeshuvos vol 7 printed Munkacs 1912 ..REDUCED to €40 - $55

[Page 2 #50=> #99]

 

50. הלכות פסוקות מן הגאונים Hilchos from Goanim by Yoel Miller printed Krakau, Poland 1893 ... REDUCED to €40 - $55

51. ספר חובת הלבבות Sefer Chovos Halevovos printed Lemberg 1862 ... valued at € 800 - REDUCED to €40 - $55

52. ספר אהל יעקב על ספר דברים Sefer Ohel Ya'akov on Devarim printed Warsaw Poland 1928 ... REDUCED to €40 - $55

53. דרשות הרמה לכל שבתות השנה Drashos of the Remah printed Vilna 1909 ... valued at € 200 - REDUCED to €40 - $55

55. ספר כתב סופר חלק ראשון Sefer Ksav Sofer Vol I printed 1942 Budapest ... valued at € 600 - REDUCED to €40 - $55

56. ספר תולדות שמים ספר אבן משה Sefer Toldos Shomayim veAretz printed Warsaw 1884 ... valued at € 600 - REDUCED to €40 - $55

57. מסכת בבא מציעא עם פירוש נתיבות ירושלים Mesechta Bava Metzia from Talmud Yerushalmi with Peirush Nesivus Yerushalayim printed London 1926 ... valued at € 200 - REDUCED to €40 - $55

61. ספר עצמות יוסף Sefer Atzmos Yosef on Mesechta Kidushin Printed Warsaw 1882 ... valued at € 800 - REDUCED to €40 - $55

62. ספר גליוני השס Sefer Gilyoney HaShas of Rabbi Yoisef Engel of Krakow printed Vienna 1924 REDUCED to €40 - $55

63. ספר חמדת הנפש Sefer Chemdas Hanefesh printed Warsaw 1897 ...valued at € 400 - REDUCED to €40 - $55

64. ספר שאלות ותשובות מהראל Sefer Shaalos uTeshuvos MeHarEl printed Warsaw 1903 ...valued at € 400 - REDUCED to €40 - $55

65. ספר ליקוטי סופר Sefer Likutei Sofer printed Paks Hungary 1921 ...valued at € 400 - REDUCED to €40 - $55

66. ספר שאלות ותשובות משיב דבר Sefer Shaalos uTeshovos Meshiv Dvar printed Warsaw 1894 REDUCED to €40 - $55

67. ספר מהרם שיק על תריג מצות חלק ראשון נדפס מונקאטש Sefer Maharam Shik printed in Munkacs 1895 REDUCED to €40 - $55

69. ספר תוספות ריד נדפס לבוב Sefer Tosfos R"ID printed Lemberg Lvov 1868 ... valued at € 500 - REDUCED to €40 - $55

71. ספר חידושי המאירי על מס פסחים Sefer Chidushei HaMe'iri on Mesechta Pesachim printed 1925 Bilgoraj Lublin Poland ... valued at € 600 - REDUCED to €40 - $55

73. ספר לבושי שרד Sefer Levushei Serad printed 1833 Vilna "under censorship of Academia of Vilna" ... valued at € 2,500 - for sale € 400

74. רמבם משנה תורה Mishne Torah of the Rambam Nashim printed 1880 Berlin with the stamp of Sir Samuel Montague MP donating this book to the Artillery Lane Synagogue, London in 1896 ... valued at € 2,500 - for sale €400

75. ספר משיב נפש על מס פסחים Sefer Mayshiv Nefesh on Mesechta Pesachim printed Munkacs 1905 ... valued at € 1,000 - for sale € 400

 

76. ספר רמון פרץ נדפס מישקאלץ Sefer Rimon Peretz printed Miskolc Hungary 1939 ... valued at € 1,000 - for sale €400

77. ספר צבי וחמיד Sefer Tzvi veChomid of Rabbi Tzvi Rozanski of Vilna printed Vilna 1910 ... valued at €200 - REDUCED to €40 - $55

78. קרית ספר של משה מטראני Kiryas Sefer of Rabbi Moshe Matrani printed Warsaw 1902 ... valued at € 975 - REDUCED to €40 - $55

79. ספר בנין דוד Sefer Binyan Dovid on Breishis of Rabbi Dovid Meisels printed Satoraljauhely 1941 ... valued at € 625 - REDUCED to €40 - $55

80. ספר חינא דחיי Sefer China deChaya printed Petrikov 1908 ... valued at € 325 - REDUCED to €40 - $55

81. ספר יד אהרן Sefer Yad Aharon printed Petrikov 1922 ... valued at € 275 - REDUCED to €40 - $55

82. ספר שאלות ותשובות מצפה אריה Sefer Shaalos uTeshovos Mizpeh Arye printed Lemberg 1880 ... valued at € 325 - REDUCED to €40 - $55

83. ספר אוצר חיים וקנטרס הדרת צבי Sefer Otzar Chayim printed Vilna 1899 ... valued at € 275 - REDUCED to €40 - $55

84. ספר שאלות ותשובות בית לוי Sefer Shaalos uTeshovos Beis Levi of Rabbi Levi Shapira printed 1912 Vilna ... valued at € 475 - REDUCED to €40 - $55

85. ספר חתם סופר Sefer Chassam Sofer volume II on Mesechta Pesachim printed Jerusalem 1893 ... valued at € 375 - REDUCED to €40 - $55

86. ספר אור שמח Sefer Or Sameach printed Warsaw 1904 ... valued at € 425 - REDUCED to €40 - $55

87. ספר המנוחה הגאון רבינו מנוח Sefer hamanoach by Rabbein Manoach printed Pressburg 1877 ... valued at € 1200 - for sale at €400

88. ספר כפות תמרים Sefer Kapos TeMarim printed 1832 by Saul Mayerhoffer Prague ... valued at € 2500 - for sale at €400

89. ספר זכרון מנחם Sefer Zichron Menachem printed Warsaw 1924 ... valued at € 425 REDUCED to €40 - $55

90. ספר חתם סופר Sefer Chassam Sofer on Mesechta Shavuos & Mesechta Nidah with Hilchos Nidah printed Warsaw 1902 ... valued at € 475 REDUCED to €40 - $55

91. ספר ברכת אברהם Sefer Bircas Avrohom printed LEEK, by Goldberg from Paris 1859 ... valued at € 325- REDUCED to €40 - $55

92. ספר חרש אבן Sefer Cheresh Even on Bamidbar & Devarim, printed 1934 in Nogradkallo Ujpest, Hungary, written by Rabbi Moshe Taub ... valued at €175 - REDUCED to €40 - $55

96. ספר בית ישראל חלק שלישי Sefer Beis Yisroel vol 3, printed Faks Hungary 1903 ... valued at € 175 - REDUCED to €40 - $55

97. ספר לבית יעקב Sefer LeBeis Yakov by Rabbi Yaakov Yosef - known as Reb Yaakov Charif - Chief Rabbi of New York in 1888-1895 printed Vilna 1911 ... valued at € 225 - REDUCED to €40 - $55

99. ספר רבות מחשבות ספר ראשון Sefer Rabos Machshavos vol 1 printed Vienna 1892 ... valued at € 375 - REDUCED to €40 - $55

 

 

[Page 3 #100=> #149]

 

100. ספר בית ישראל נדפס ליברפול Sefer Beis Yisroel printed London, England in 1902 ... valued at € 275 - REDUCED to €40 - $55

101. ספר במדבר - Torah Chumash Sefer Bamidbar Printed 1767 in Metz ...valued at €2500 - for sale €400

102. פירוש רדק על התורה RaDaK on Torah Breishis Printed Pressburg 1842 ... valued at € 325 REDUCED to €40 - $55

103. ספר נשמת אדם Sefer Nishma Odom of Shlomo Klein printed Sighet Hungary approx 1920 .. valued at € 175 - for sale at €40 - $55

104. ספר כתב סופר Sefer Ksav Sofer printed Budapest Hungary 1942 ... valued at €500 - REDUCED to €40 - $55

105. ספר אהל יעקב Sefer Ohel Ya'akov printed Pressburg 1861 ... valued at €500 - REDUCED to €40 - $55

107. ספר שמע יעקב יעקב נאווהרדאק Sefer Shema Ya'akov printed Leek 1860 ... REDUCED to €40 - $55

108. 4 seforim bound together - 1. ספר שער הגמול Sefer Sha'ar HaGemul Printed Warsaw 1876 . 2. ספר אור נערב Sefer Or Ne'erav Printed Vilna - Katzenellenbogen. 3. ספר חיי עולם Sefer Chaye Olam Printed Warsaw 1883. 4. ספר הרוקח קטן Sefer HaRokach Koton Printed Warsaw 1879 ... valued at €500 - REDUCED to €150 - $200

109. ספר זכרו תורת משה Sefer Zichru Toras Mosche Printed Pressburg 1859 ... valued at € 325 - REDUCED to €40 - $55

110. ספר בראשית נדפס אופיבאך Sefer Breishis Printed Offenbach 1798 ... valued at € 2000 for sale €400

112. ספר אור חדש Sefer Or Chodosh printed Lemberg 1898 ... REDUCED to €40 - $55

114. ספר צבי חמד Sefer Tzvi Chemed printed New York 1924 with the stamp of "Gershon Gottdein Bratislava" .. REDUCED to €40 - $55

115. ספר שיטה מקובצת Sefer Shita Mekubetzes printed Lemberg 1861 ... REDUCED to €40 - $55

116. ספר שאלות ותשובות דבר אברהם חלק ראשון Sha'alos uTeshuvos Dvar Avrohom printed 1930 Kedainiai, Lita ... REDUCED to €40 - $55

117. ספר שפתי חכמים על מסכת ברכות חלק ראשון נדפס פרעסבורג Sefer Sifsei Chachamim on Mesechta Brachos vol 1 printed Pressburg 1898 ... valued at €500 - REDUCED to €40 - $55

118. ספר שאלות ותשובות מביט חלק ראשון Sha'alos uTeshuvos MABIT vol 1 printed 1860 ... valued at €500 REDUCED to €40 - $55

126. ספר ראש מלין נדפס זיטאמיר Sefer Reish Milin printed 1872 in Zhitomir ... valued at € 375 - for sale at €40

127. לא בחיל ולא בכח by Rabbiner Dr Horowitz Printed in 1912 Frankfurt-am-main in German . - for sale at €40

128. ספר לקוטי הלכות לקח טוב Sefer Lekach Tov Printed Vilna 1882 ... for sale at €40

130. ספר המנהיג חברו הרב אבן הירחי Sefer Hamanhig printed Berlin 1854 ... valued at € 475 - REDUCED to €40 - $55

131. ספר המנהיג חברו הרב אבן הירחי Sefer Hamanhig printed Berlin 1854 signed and stamped S.D.B. Berlin... valued at € 675 - REDUCED to €40 - $55

 

133. מסכת מגילה נדפס ווילנא תרסב Mesechta Megila printed Vilna 1901 ... for sale at €40

135. ספר אור הבקר עולת הבקר חלק שני Sefer Or Haboker and Olas Haboker from Yekusiel Weiss Pressborg 1903 ... valued at € 275 - for sale at €40

137. ספר שער הציון Sefer Sha'ar haTzion printed Sighet Romania 1928 ... valued over € 275 - REDUCED to €40 - $55

139. BibelVerse deutscher sprache zu Dr Budinger printed in Baden 1858 ... valued at € 275 - for sale at €40

141. פירוש על תהלים מאת שלמה זלמן פינס Peirush on Tehillim by Rabbi Shlomo Zalman Pines of Zurich printed Austria 1933 ...valued at € 375 - for sale at €40

142. ספר אוצרות יוסף חלק א וספר החינוך Sefer Otzrus Yosef vol 1 printed Vienna 1921 by Rabbi Morgenstern and bound in same sefer is Sefer Hachinuch printed 1879 Warsaw ...valued at € 475 - REDUCED to €40 - $55

144. ספר עקרים By Rabbiner Joseph Albo printed Frankfurt-am-Maine 1844 ...valued at € 875 - REDUCED to €40 - $55

146.ספר משלי עמ פירוש תבונת משלי נדפס ווארשא Sefer Mishley printed Warsaw 1867 .REDUCED to €40 - $55

147. ספר פרדס רמונים נדפס זיטאמיר Sefer Pardes Rimonim printed in Zhitomir 1866 ... REDUCED to €40 - $55

149. ספר פרקי אבות עם רבינו יונה Pirkei Avos printed Berlin/Altuna 1847 under Dr Albert Cohn of Paris, Mons, Munk ...valued at € 575 - REDUCED to €40 - $55

 

[Page 4 #150=> #199]

 

150. ספר מחזה המנורה Sefer Machze Hamenorah, peirush on Sefer Koheles, printed Petrikov 1909 ... REDUCED to €40 - $55

 

153. ספר תולדות היהודים נדפס ברדיטשוב Sefer Toldos HaYehidim printed in Berditchov 1903 ...REDUCED to €40 -$55

156. ספר המגיד חלק ראשון נדפס ווין תקעד Sefer haMagid printed Vienna 1814 ...for sale €400

157. תקון ליל שבועות נדפס ווין תרכא Sefer Tikun Leil Shavuos printed Vienna 1861 ...REDUCED to €40 -$55

158. ספר ערוך לנר על מס ראש השנה וסנהדרין Sefer Aruch LeNer on Mesechta Rosh Hashana and Sanhedrin printed Warsaw 1873 ...valued at € 500 - REDUCED to €40 -$55

159. ספר למודי ה נדפס לעמברג Sefer Limudei Hashem printed - stamped - Teifenbrunner of Nowy-Sacz - Sanz - printed in Lemberg 1899 ... REDUCED to €40 -$55

160. ספר פלח הרימון Sefer Pelach HaRimon printed in Lemberg approx 1902 ... REDUCED to €40 -$55

161. ספר מטה לוי וליקוטי בית אפרים נדפס מונקאטש Sefer Mateh Levi and Sefer Beis Ephraim printed in Munkacs 1886 ...valued at € 500 - REDUCED to €40 -$55

162. ספר ערוך שי Sefer Aruch Shai printed Hungary 1931 ...valued at € 500 - REDUCED to €40 -$55

163. ספר משנה התלמוד חלק ראשון Sefer Mishne HaTalmud printed 1912 Hungary ...REDUCED to €40 -$55

166. ספר משרת משה Sefer Mishras Moshe on Rambam printed 1851 .. REDUCED to €40 -$55

197. משניות סדר טהרות Mishnayos Seder Teharos Printed Vienna 1815 ...for sale € 400

198. משניות סדר זרעים Mishnayos Seder Zeroim Printed Czernowiz 1840 ...for sale at €400

 

[Page 5 #200=> #249]

 

 

 

208. ספר קב הישר Sefer KavHayashar Printed Warsaw 1879 REDUCED to €40 - $55

209. אדם המעלה Sefer Adam Hamaleh Printed 1894 Warsaw REDUCED to €40 - $55

211. ספר יסוד ושורש העבודה Sefer Yesod veShoresh Ha'avoda Printed Warsaw 1890 REDUCED to €40 - $55

214. ספר פרקי רבי אליעזר Sefer Pirkei Rebi Eliezer Printed Landsburg 1947 REDUCED to €40 - $55

215. ספר הישר Sefer Hayashar Printed Warsaw 1858 REDUCED to €40 - $55

216. ספר משמיע ישועה Sefer Mashmiya Yeshua The Unique Sefer Mashmiya Yeshua - printed Offenbach 1767 - with it's prophetic visions explained by Don Yitzchak Abarbanel valued at €2,500 for sale $500 - 400 euro

217. ספר אבקת רוכל Sefer Avkas Rochel Printed Lemberg / Lvov 1883 REDUCED to €40 - $55

218. ספר עבודת הקודש Sefer Avodas HaKodesh Printed Warsaw 1883 REDUCED to €40 - $55

219. ספר חובות הלבבות Sefer Chovos Halevovos Printed Vilna 1882 REDUCED to €40 - $55

220. ספר מסלת ישרים Sefer Mesillas Yeshorim Printed Warsaw 1929 REDUCED to €40 - $55

221. ספר מצרף לכסף Sefer Mitzraf LeKesef Printed circa 1880's REDUCED to €40 - $55

222. ספר המצות Sefer Hamitzvos Rambam Printed Lemberg Lvov 1860 REDUCED to €40 - $55

223. ספר מילי דעזרא Sefer Mili De'Ezra Printed Jerusalem 1924 for Hakham Yehouda Kohen in Damascus Syria REDUCED to €40 - $55

226. ספר עוללות אפרים Sefer Olelos Ephraim Printed Warsaw 1883 REDUCED to €40 - $55

 

228. טרפס הלב Sefer Tarfus HaLev & יושר הלב Sefer Yosher Halev of Raphael Riki Printed circa 1880 REDUCED to €40 - $55

229. עשר צחצחות Sefer Zechus Yisroel Printed Petrikov 1910 REDUCED to €40 - $55

230. תוקף התלמוד Sefer Tokeif HaTalmud Printed Ofen 1849 Author Isak Morgita Rabbi of Abranyi REDUCED to €40 - $55

 

233. דרושים וחמר לדרש Drushim of Yitzchak Nussbaum Printed Warsaw 1924 3rd edition REDUCED to €40 - $55

234. נועם המצות Noam Hamitzvos Vol II Printed 1909 written by Naftali Hertz Kretzmer of Ponevezh REDUCED to €40 - $55

235. ראשית חכמה Reishis Chochmah Printed Warsaw 1875 REDUCED to €40 - $55

236. שמירת הלשון Of Chofetz Chayim Paperback 4th Edition Printed Warsaw 1938 bargain at €40

237. ספר חובות הלבבות Sefer Chovos Halevovos Printed Warsaw 1926 REDUCED to €40 - $55

238. ספר עיקרי דינים על לשון הרע Printed Jerusalem 1954 REDUCED to €40 - $55

239. ספר שביל האמונה - אמונות ודעות Printed 1885 REDUCED to €40 - $55

240. קול אליהו of Vilna Gaon Printed Petrikov 1905 REDUCED to €40 - $55

241. מעשה בראשית printed Warsaw 1924 REDUCED to €40 - $55

243. ספר מסילת ישרים Mesilas Yeshorim REDUCED to €40 - $55

244. ספר חובות הלבבות Printed Vilna 1882 REDUCED to €40 - $55

246. ספר חובות הלבבות Sefer Chovos Halevovos Volume I Printed Vilna 1911 REDUCED to €40 - $55

247. ספר חובות הלבבות Sefer Chovos Halevovos Printed Vilna 1874 - Volume I and II REDUCED to €40 - $55

 

 

[Page 6 #250=> #299]

 

 

250. אשי משה Printed Jerusalem 1908 REDUCED to €40 - $55

252 .ובחרת בחיים Printed Satu-Mare Romania 1926 REDUCED to €40 - $55

253. עצמות יוסף Printed Lemberg 1877 REDUCED to €40 - $55

254. מחזור לשלש רגלים Printed Vilna 1874 REDUCED to €40 - $55

255. מחזור שבועות Printed Luneville 1797 REDUCED to €40 - $55

257. רמבם הלכות שבת unknown year and place of printing THICK quality paper circa 1850's REDUCED to €40 - $55

259. דברי שערי חיים Printed Munkacs 1887 with stamp of Rabbi Hirsch Ferber London W1 REDUCED to €40 - $55

260. ייטב לב Printed Izmir 1868 REDUCED to €40 - $55

261. שמע יעקב Printed Leek, Holland 1860 REDUCED to €40 - $55

263. תורת חטאת Printed Zolka 1859 REDUCED to €40 - $55

264. שאלות ותשובות רשב״ן על אבן העזר Printed Szatmar [Satmar] Hungary 1905 REDUCED to €40 - $55

265. חידושי מסכת שבועות להריטבא Printed Lemberg 1828 REDUCED to €40 - $55

266. יגל יעקב Printed Miskolc 1938 REDUCED to €40 - $55

267. נימוקי רידב״ז Printed Chicago USA 1904 REDUCED to €40 - $55

 

270. קול אליהו of the Vilna Goan Printed Jerusalem 1948 by Rabbi Shmuel Waxman REDUCED to €40 - $55

273. אמרי השכל Printed Warsaw 1908 REDUCED to €40 - $55

274. כרם הצבי of Rabbi Ferber Printed Poland 1924 REDUCED to €40 - $55

 

275. ספר ישועות חיים Printed Warsaw 1898 REDUCED to €40 - $55

276. ספר זבחי רצון unknown place and year of printing REDUCED to €40 - $55

277. ספר תולדות ש״ס Printed Vilna 1907 REDUCED to €40 - $55

 

279. שו״ת נודע ביהודה Printed Vilna 1904 REDUCED to €40 - $55

280. חזון איש חשן המשפט Printed Jerusalem 1956 REDUCED to €40 - $55

281. ספר אורח נאמן both volumes by מנחם נתן אויערבאך Printed Jerusalem 1924 REDUCED to €40 - $55

283. מקור חיים עם מגן האלף על הלכות פסח Printed Warsaw 1908 REDUCED to €40 - $55

284. ספר תפארת מנחם Printed Lvov Lemberg 1875 REDUCED to €40 - $55

285. שו״ת זכרון יהודה Printed 1928 Satoraljaujhely REDUCED to €40 - $55

287. ספר יורה דעה מליחה בשר וחלב תערובות Printed Lemberg 1928 REDUCED to €40 - $55

288. ספר חידושי הפלא״ה Printed Munkacs 1895 by Blayer & Kohn REDUCED to €40 - $55

289. ספר זבד טוב Printed Przemysl [Premishlan] 1899 = with stamp of Rabbiner Snyders of Basel IRG REDUCED to €40 - $55

290. ספר גרש ירחים על מס׳ גיטין Printed Petrikov 1899 bound together with ספר שו״ת מהרא״ל Printed Warsaw 1903 REDUCED to €40 - $55

291. ספר מגיד משרים ע״י יוסף קארו Printed Petrikov 1929 REDUCED to €40 - $55

293. מס׳ אבות עם מדרשי אותיות דרבי עקיבא R' Noach of Kobrin Printed Warsaw 1878 REDUCED to €40 - $55

294. ספר דברי יחזקאל שרגא of Shraga Halberstam Shinava Stropkov Printed Jerusalem 1956 REDUCED to €40 - $55

295. ספר זהר תורה ־ויקרא by Rabbi Yidel Rosenberg Printed New York 1925 REDUCED to €40 - $55

296. ספר ילקוט הגרשוני Printed Sighet 1922 REDUCED to €40 - $55

297. ספר תנובת יהודה Printed Krakow 1896 REDUCED to €40 - $55

298. ספר רץ כצבי חלק א & ב Printed Lublin 1928 REDUCED to €40 - $55

299. תשובות מהר״ם בראטענבערג by Rabbiner Moses Bloch Budapest Printed Berlin 1891 REDUCED to €40 - $55

 

 

[Page 7 #300=> #399]

 

 

311. המאסף גליוני שבועי ע״י בן ציון קואינקה Printed Jerusalem 1897 ...valued over € 250 - REDUCED to €40 - $55

312. ספר אוצר אגדות Printed Pressburg 1877 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

313. ספר מורה נבוכים in hebrew and german translation printed Berlin 1920 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

314. ספר ראשית דעת printed Warsaw 1922 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

315. נדחי ישראל printed 1875 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

316. ספר פרח לבנון Printed Warsaw 1928 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

317. ספר מי מנוחות Printed Jerusalem 1905 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

318. ערבי נחל על התורה Printed Petrikov 1888 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

319. ספר ים של יהודה of יהודה אלטמאנן Printed 1926 וואיטצן Hungary ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

320. קונטרס דבר בעתו Printed 1929 Lakompak, Hungary ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

321. קונטרס דברי אמת Printed 1925 Paks Lakonpak Hungary ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

322. שו״ת כפי אהרן Printed 1933 Munkach Mukacevo ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

323. ספר תורת חיים Printed 1927 Oradea - Grosswardein ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

324. מדרש לקח טוב Volume 2 - Printed Vilna 1886 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

325. ספר המדרש והמעשה Printed Petrikov 1913 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

 

326. ספר תורת משה printed Munkacs 1912 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

327. מדרש רבינו בחיי על התורה Printed 1941 grossvardin - NagyVarad Vol I ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

329. מטה אפרים Printed 1935 Kleinvardin ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

330. דברי יחזקאל of Shinova Rebbe Halberstam - unknown year or place of printing ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

331. מדרש לקח טוב Volume 2 - Printed Vilna 1921 ...valued over € 250 - for sale at €40 - $55

332. ספר מדרש רבה בראשית שמות Printed Warsaw 1923 ...valued over € 250 - for sale at €40 - $55

333. ספר דורש לציון Printed Warsaw 1880 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

334. ספר משה ידבר - vol I - בראשית שמות Printed Budapest 1927 ...valued over € 250 - REDUCED to €40 - $55

336. ספר שערי ירושלים וספר המנהגים bound together Printed 1879 & 1884 Warsaw ...valued over € 250 - REDUCED to €40 - $55

337. ספר הגיון הנפש או ספר המוסר להקדמון אברהם בר חייא Printed Leipzig 1865 ...valued over € 250 - REDUCED to €40 - $55

338. ספר תשב״ץ Printed Warsaw 1902 ...valued over € 250 - REDUCED to €40 - $55

 

340. ספר דרשות אליעזר Printed Kedainiai Lithuania 1928 ...valued over € 250 - REDUCED to €40 - $55

342. ספר חכמת אדם Printed 1861 Stettin Sczeczin ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

344. ספר זרע יצחק Printed 1933 Kedainiai Lithuania ...valued over € 250 - for sale at €40

345. ספר שיח אליעזר Printed 1906 Vilna ...valued over € 250 - for sale at €40

347. ספר תיקון עולם Printed 1936 Munkach - Mukacevo ...valued over € 250 - for sale at €40 - $55

 

 

350. תורה ספר שמות Sefer Shmos "Exodus" - Torah Printed Vienna 1821 In Hebrew & Italian by Yitzchok Shmuel Isaaco Reggio ....valued € 300 - REDUCED to €40 - $55

360. תורה ספר שמות Chumash Sefer Shmos "Exodus" Printed 1859 Vilna ...valued €250 REDUCED to €40 - $55

362. ספר ויקרא Chumash Vayikra & . ספר במדבר Chumash Bamidbar Printed Berlin Germany in 1862 ....valued €250 REDUCED to €40 - $55

363. ספר במדבר Chumash Bamidbar & ספר דברים Chumash Devorim Printed Vienna 1795 by Anton Schmid ...valued € 250 REDUCED to €40 - $55

365. ספר דניאל עזרא נחמיה Book of Daniel, Ezra & Nechemiah - Printed Karlsruhe 1834 ..valued € 250 - REDUCED to €40 - $55

367. ספר ירמיה Printed Offenbach 1819 - signed Grunfeld - Wurzburg ...valued over €300 - REDUCED to €40 - $55

 

369. ספר איוב Printed 1805 Furth by Isaac David Zirndorfer - stamped M Nussbaum Lehrer ...valued over €300 - REDUCED to €40 - $55

370. ספר אוצר כל כלי חמדה על ספר משלי Printed 1872 Vilna - stamp of Gershon Stern ...valued over €300 - REDUCED to €40 - $55

371. ספר שער בת רבים על חמש מגילות Printed Petrikov 1902 ...valued over €300 - REDUCED to €40 - $55

372. ספר דברי הימים עזרא נחמיה אסתר Hebrew and English printed - unusual as back-to-front - printed England circa 1820 ...valued over €300 - REDUCED to €40 - $55

373. ספר מלכים ודברי הימים printed Warsaw 1875 ...valued over €300 - REDUCED to €40 - $55

375. ספר כתב סופר על תורה Printed Vienna 1883 ...valued over €300 - REDUCED to €40 - $55

376. מגלת רות Printed Przemysl 1893 ...valued over €100 - REDUCED to €40 - $55

377. ספר משלי ישראל דובנער מגיד of Dubno Maggid Printed 1882 in yiddish ...valued over €100 - REDUCED to €40 - $55

379. 3 seforim bound together - [1] שנים עשר דרושים לרבינו נסים Printed Warsaw 1875 [2] שנים עשר דרושים מהר״י מינץ Printed Warsaw 1875 [3] ספר שער השמים לרבינו גרשון printed Warsaw 1875 ...valued over €300 - REDUCED to €150 - $200

380. ספר חק לישראל ויקרא complete and stamped Printed 1898 ...valued over €300 - REDUCED to €40 - $55

381. מחזור שלש רגלים incomplete printed 1750 Furth ...valued over €100 -REDUCED to €40 - $55

382. ספר הערוך complete - Printed 1912 Lublin ...valued over €100 - REDUCED to €40 - $55

 

384. ספר שער המלך עם טעם המלך Printed Prag 1801 ...valued over €300 - REDUCED to €150 - $200

386. מדרש שמות ויקרא - ספר הילקוט unknown year - circa 1750 - possible Italy ...valued over €300 - REDUCED to €40 - $55

387. ספר תולדות ישראל בראשית Printed 1937 Kleinvardin - Kisvarda ...valued over €300 - for sale at €40

388. שמחת יום טוב of Yom Tov Elgazu Printed Saloniki 1794 ...valued over €300 - REDUCED to €150 - $200

 

391. שלחן ערוך אורח חיים unknown year - circa 1750 ...valued over €250 - for sale at €150 -$200

394. ספר גור אריה יהודא printed Zolkava 1827 ...valued over €300 - REDUCED to €40 - $55

395. ספר הילקוט ויקרא במדבר דברים unknown year - circa 1750 - possible Italy ...valued over €300 - REDUCED to €40 - $55

397. חידושי מהרש״שך בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא unknown year and missing covers ...valued over €300 - REDUCED to €40 - $55

 

 

[Page 8 #400=> #499]

 

 

421. ילדי טהרן מאשימים story of Polish children refugees that went via Tehran in WWII ....more details €40 - $55

 

450. משניות סדר מועד Mishnayos Seder Moed Printed 1879 Warsaw ....more details €150

451. משניות סדר נשים Mishnayos Seder Nashim Printed 1882 Warsaw ....more details €150

452. משניות סדר נזיקין Mishnayos Seder Nezikin Printed 1891 Warsaw ....more details €150

453. משניות סדר זרעים Mishnayos Seder Zeroim Printed 1922 Vilna ....more details €150

454. משניות סדר זרעים Mishnayos Seder Zeroim Printed Furth 1814 ....more details €150

455. משניות סדר נשים Mishnayos Seder Nashim unknown year - approx 1850 ...more details bargain at €40 - $55

 

457.משניות סדר נזיקין Mishnayos Seder Nezikin Printed 1805 DherinFurth, Germany ....more details €150

458. משניות סדר טהרות Mishnayos Seder Teharos Printed by Anton Schmid Vienna 1835 ....more details €150

459. משניות סדר זרעים Mishnayos Seder Zeroim Printed Vienna 1817 by George Holzinger - "with the Stamp of Dr Samuel Lowy Bratislava" ...more details €150

460. משניות סדר נזיקין Mishnayos Seder Nezikin Printed by Anton Schmid Vienna 1838 ....more details €150

461. משניות סדר זרעים Mishnayos Seder Zeroim Printed Altona 1841 ....more details €150

462. משניות סדר נשים + משניות סדר נזיקין Mishnayos Noshim and Nezikin printed Berlin 1833 with stamp of Rabbiner Dr Cohn of Berlin & Basel ....more details €150

463. משניות סדר קדשים & משניות סדר טהרות Mishnayos Kodshim & Teheros Printed Berlin 1833 with stamp of Rabbiner Dr Cohn of Basel ....more details €150

464. משניות סדר מועד Mishnayos Moed Printed 1833 Berlin - stamp of Etz Chaim Berlin NW and with stamp of Rabbiner Dr Cohn of Berlin ...more details €150

465. משניות סדר מועד Mishnayos Moed Printed Berlin - 1863 ....more details €150

466. משניות סדר זרעים Mishnayos Zeroim - Printed Amsterdam 1746 ....more details €150

467. משניות סדר זרעים Mishnayos Zeroim - printed Berlin 1831 - with stamp of Gemiende Berlin ...more details €150

470. משניות סדר קדשים Mishnayos Kodshim Printed Amsterdam 1774 ....more details €150

 

 

[Page 9 #500=> #599]

 

500. הגדה של פסח וספר סליחות Haggadah Shel Pesach & Selichos Printed Vilna 1878 - Hagada has Ababernal and Maharl of Prague explanation ... ....valued € 175 - for sale at €40- $55

502. Hagada הגדה של פסח printed by Verlag Pardes Berlin 1928 - with signature of Goldwasser - Berlin N54 Schonhauser Allee 186 ....valued €100 - for sale at €40- $55

504. Hagada הגדה של פסח printed by Sinai Publishing Alenby TelAviv 1962 - English and Hebrew - ornate cover and pictures - some in color ....valued €100 - for sale at €40- $55

 

505. Hagada הגדה של פסח printed by Cailingold England By H Meilitz 1937 for the "Pro-Palestine fund" - English and Hebrew ....valued € 100 for sale at €40 -$55

506. Kol Yehuda Hagada הגדה של פסח printed by Hirsch in Satu-Mare Romania 1937 - with stamp of M Berger Lampard Grove London N16 ....valued € 200 for sale at €40 - $55

507. Hagada הגדה של פסח printed in Prag 1884 in Hebrew and German by Jaob Pascheles ....valued € 100 for sale at €40 -$55

508. Hagada הגדה של פסח of Dvrei Chayim Sanz reprint - printed by USA 1973 ....valued € 50 for sale at €40- $55

509. Hagada הגדה של פסח of printed in Palestine circa 1943 for Austrian - Hungarian communities - in hebrew & yiddish ....valued €100 - for sale at €40 -$55

 

515. תבואות שור printed Warsaw 1891 ...valued € 250 -REDUCED to €150 - $200

517. ספר מגיני ארץ או״ח Printed Johannisburg South Africa 1862 ...valued € 250 -REDUCED to €150 - $200

518. שו״ת נהרי אפרסמון by R' Tannenbaum of Putnok Hungary Printed Pecs 1898 ...valued € 250 -REDUCED to €150 - $200

519. ספר כוכבי אור Printed London 1960 signed by author Reb Elisha Rosenfeld zl ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

520. חידושי הרשב״א מס׳ מנחות חולין & אבן מיגש printed Warsaw 1861 ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

 

 

521. שאגת אריה על מס׳ מכות Printed Warsaw 1897 ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

524. ספר דגן בחורים by Avrohom Dzuibas Rotterdam printed Petrikov 1928 ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

525. ספר שמחת הנפש by Rabbiner Yehuda Krausz Hungray Printed Bacs Jankovacz 1899 ...REDUCED to €40 - $55

526. ספר חובת הלבבות Printed 1765 Furth ...REDUCED to €40 - $55

 

529. ספר דברי שמואל - unknown place and year of printed - circa 1800 ...REDUCED to €40 - $55

533. מבוא לספר קהלת מאת בן ציון זאלצבערג Printed Warsaw 1895 ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

534. ספר עקידת יצחק by יצחק עראמה Printed Pressburg 1849 ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

536. ספר חתם סופר שו״ת חלק שביעי Printed Munkacs 1912 ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

 

 

541. ספר גנת וורדים and ספר שושנת העמקים bound together Printed Petrikov 1884 ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

542. ספר שושנת העמקים By Yosef Teumim Printed 1886 Warsaw ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

543. ספר טיול בגן by Nesanel Shnor of Zamosc and ספר משאת בנימין bound together Printed Petrikov 1905 ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

 

 

550. קינות לתשעה באב Prayer book for Tisha B'av printed Livorno 1895 ....valued € 100 - for sale at €40

551. מחזורים זכור לאברהם לפי מנהג ספרדים volumes I & III of Machzorim for Rosh Hashana and Yom Kippur - sefard according to custom of Constantinople printed in Livorno, Italy circa 1920 ....valued € 100 for sale at €40

552. מחזור ליום שני של ראש השנה Machzor for 2nd Day Rosh Hashana Prayer Book for 2nd Day of Jewish New Year Printed Metz, France in 1817 ....valued € 100 for sale at €40

553. מחזור לסכות ושמיני עצרת Machzor for Jewish Festival of Succos Tabernacles Metz, France in 1817 ....valued €100 for sale at €40

 

555. מחזור יום כיפור Machzor for Yom Kippur Printed Jerusalem 1895 ....valued €100 - for sale at €40

556. מחזור לשלש רגלים Machzor Prayer book for Jewish Holidays Pesach, Shavuos & Succos; printed Vienna 1835 by Anton Schmid ....valued € 100 for sale at €40

557. מחזור יום כיפור Machzor for Yom Kippur printed Vienna 1816 by Anton Schmid ....valued € 100 for sale at €40

558. מחזור לשלש רגלים Machzor for Pesach, Shavuos & Succos; Printed Vilna 1871 ....valued €100 for sale at €40

559. מחזור ראש השנה יום כיפור Machzor for Rosh Hashana & Yom Kippur Printed Vilna 1899 ....valued € 100 for sale at €40

561. מחזור לשלש רגלים Machzor for Pesach, Shavuos & Succos; unknown year of printing - circa 1850 Vienna ....valued € 100 - for sale at €40

562. מחזור לסכות ושמיני עצרת Machzor for Jewish Festival of Succos Printed London 1849 - with inscription to Miss Rees 1850 ....valued €100 for sale at €40

563. מחזור ראש השנה Machzor for Rosh Hashana Printed Warsaw Lewin Epstein 1936 - with stamp of M Posner 128 Leman Street London E1 ....valued € 100 for sale at €40

565. מחזור ראש השנה Machzor for Rosh Hashana Printed Vilna 1904 ....valued € 75 for sale at €40

 

 

 

[Page 10 #600=> #699]

 

 

656. מסכת עירובין Mesechta Eruvin Printed Berlin 1865 ....valued € 500 - for sale at €150

657. מסכת יומא Mesechta Yoma Printed Budapest 1935 ....valued €250 - for sale at €150

660. מסכת בבא קמא Mesechta Eruvin Printed Berlin 1862 ....valued € 350 - for sale at €150

661. הריטב״א על מס׳ עירובין Ritva on Mesechta Eruvin Printed by David Sadya Yeshaya Waxs - Jozefowie - as printed in Slavita - printed 1859 ....valued € 750 for sale at €500

 

663. פני יהושע על ש״ס חלק א Pnei Yehoshua on Shas Vol I - Brachos => Megila Printed Lemberg [Lvov] 1799 ....valued €500 - for sale at €150

 

665. ספר חתם סופר על מס׳ חולין Chasam Sofer on Mesechta Chulin Printed Munkacs 1898 ....valued €250 - for sale at €150

666. חתם סופר שו״ת חלק חושן משפט Chasam Sofer - Printed Budapest in 1911 ....valued € 250 - for sale at €150

667. חתם סופר על מס׳ נדרים & חתם סופר על מס׳ שבת - Chasam Sofer on Mesechta Nedarim and Shabbos - bound together - Printed Vienna 1889 and Printed Warsws 1930 ...valued € 250 - for sale at €150

668. חתם סופר על מס׳ נדרים & כתב סופר שו״ת אבן העזר Chasam Sofer on Mesechta Nedarim & Kesav Sofer - bound together - printed 1887 Warsaw ....valued € 250 - for sale at €150

669. חתם סופר על מס׳ כתובות Chasam Sofer on Mesechta Kesuvos Printed 1908 - in Satmare Romania ....valued € 250 - for sale at €150

 

670. עין יעקב Ein Yakov vol III Bava Kama=> Niddah - unknown year of printing - circa 1850 - unknown place ....valued € 250 - for sale at €150

671. מנורת המאור Menoras HaMaor Vol I Printed in 1866 Stettin - Szczecin ....valued € 250 - for sale at €150

672. מנורת המאור - Menoras HaMaor Printed in 1857 Lemberg Lvov ....valued € 250 - for sale at €150

673. עין יעקב Vol II from Bava Kama to Nidah - unknown year of printing ....valued € 250 - for sale at €150

678. מסכת בבא בתרא & עבודה זרהTalmud Bava Basra & Avodah Zoro Printed Anton Schmid Vienna 1832 ...valued € 750 for sale at €500

679. מסכת גיטין & מסכת קידושין Talmud Gitin & Kidushin Printed Vilna 1987 ..valued €1000 for sale at €400

 

 

681. מסכת פסחים Mesechta Pesachim Printed in 1863 in Vienna by Zamarski & Dittmarsh - ornate cover page - [missing both covers] hence ...valued € 500 for sale at €150

682. מסכת זבחים & ערכין Mesechta Zevachim and Erchin Printed Warsaw 1878 ...valued €250 for sale at €150

683. ספר בגדי יום טוב על מס׳ ביצה ע״י שלמה קלוגר printed Lemberg 1891 AND ספר תבואות השדה printed Lemberg 1893 - both bound together - excellent condition ...valued over € 500 for sale at €150

684. הפלאה ספר כתובה על מס׳ כתובות printed Lemberg 1897 AND ספר שבת אחים printed Lemberg 1897 AND שו״ת אורי וישעי Printed Lemberg / Lvov 1898 - all 3 bound together ...valued € 500 for sale at €150

685. ספר ערוך לנר על מס׳ יבמות Printed Petrikov 1914 ...valued € 350 for sale at €150

686. ספר חידושי המאירי על מס׳ פסחים Printed Bilgoraj , Lublin 1926 ..valued € 500 for sale at €150

687. ספר שמחת יום טוב על מס׳ ביצה Printed Warsaw 1881 bound together with ספר חידושי מהרא״ל Printed Warsaw 1884 ...valued € 250 for sale at €150

688. ספר גבורות ארי על מס׳ תענית Gevuras Ari of the Shaages Arye Printed 1862 Vilna ...valued € 250 for sale at €150

689. ספר בית הבחירה המאירי נדרים נזיר סוטה Printed New York 1944 ...valued € 100 for sale at €40 - $55

690. הלכות רב אלפס - eleven Volumes of the RIF - Printed Amsterdam 1820 - each with stamp of the Censor "zydowskich" of Poland ...valued at €100 each - for sale €40 - $55 each

 

 

[Page 11 #700=> #799]

 

700. ספר נביאים Hebrew & German Nevi'im by Dr Salomon HerrHeimer Printed Berlin 1843 ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

701. כתובים Hebrew & German Kesuvim by Dr Salomon HerrHeimer Printed Berlin 1848 ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

702. חובת הלבבות Chovos Halevovos in Hebrew and German translated by Baumgarten Printed Hamburg 1922 by George Kramer ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

704. Allgemeine Encyclopadie - Juden - Judische literatur Printed Leipzig 1850 - with stamp of Cossman Werner Bilbliotek der Israel Kultsgemeinde Munchen ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

706. מנחת שבת Sefer Minchas Schabbos with Pirkei Avos in German by J Heiman Caro - Rabiner of Wloclawek printed in Petrikov 1879 .valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

707. ספר מעריך - of Menachem de Lonsano with introduction of Aron - Adolph Jellinek - printed Leipzig 1853 by A.M Colditz ...valued over € 200 -REDUCED to €40 - $55

708. מי נח Drashos of Rabbi Noach Mannheimer נח מנהיימער written by Ephraim Kotner Printed Vienna 1865 by Jacob Schlossberg - combined and bound together with שיר השירים עם מלבים Printed Warsaw 1876 ...valued over € 200 -REDUCED to €40 - $55

709. ספר אור תורה ע״י מרדכי חיים זעליגזבערג drashos of Haftoras - printed FrankFurt by Bronner in 1863 ...valued over € 200 -REDUCED to €40 - $55

710. סדר נשים Printed Weisbaden 1933 - translated by Rabbiner Dr M Petuchowski and Rabbiner Dr Simon Schlesinger ...valued over € 200 -REDUCED to €40 - $55

711. סדר קדשים Printed Berlin 1922 - translated by Rabbiner Dr J Cohn ...valued over € 200 -REDUCED to €40 - $55

712. סדר טהרות Printed Weisbaden 1933 - translated by Rabbiner Prof Dr David Hoffmann of Berlin, Rabbiner Dr John Cohn, Breslau, and Rabbiner Dr Moses Auerbach of Berlin ...valued over € 200 -REDUCED to €40 - $55

713. ספר כלי חמדה על התורה דברים Printed Petrikov 1922 ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

714. ספר פּרקי אבות printed Warsaw 1877- signed Yudah Yona Reich 1943 ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

715. ספר דברי חיים ברעזין Printed Vilna 1898 - stamp of Scarborough Synagogue ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

716. ספר מאסף דרושי ע״י סגלוביץ ־ ראדישץ printed Vilna 1912 ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

 

718. ספר חיי אדם printed Vilna 1864 ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

719. ספר תנחומא בר יצחק printed Jerusalem 1928 in hebrew and english by Rabbi Theodore Ostroff of London ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

 

721. ספר שיח אליעזר printed Vilna 1906 ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

722. ספר מעדני שמואל printed Lodz 1928 ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

723. ספר באר מים printed Whitechapel London 1920 ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

724. ספר דברי יחזקאל of Shinova Rov R' Halberstam printed Krakow 1922 ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

 

725. ספר מליצי אש printed 1932 - two volumes - by Rabbi Abraham Stern, Nove-Zamky Czechoslovakia ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

726. ספר שער שמעון printed circa 1920 ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

727. ספר עילוי נשמות printed Jerusalem 1932 ...valued over € 200 - reduced to €40 - $55

 

751. מדרש רבה in two volumes - complete Medrash Raba on Torah printed Lublin 1898 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

752. המדרש והמעשה by יחזקאל ליבשיטץ פלאצק printed 1900 in Petrikov [Vol I Breishis and Shmos] ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

753. קומץ המנחה על התורה - vol I Printed Satu-Mare Romania 1938 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

754. מדרש רבה חלק ב ויקרא במדבר דברים Midrash Vol II on Torah Printed Vilna 1910 Large size ...valued € 250 - for sale at €150

755. מדרש רבה חלק ב ויקרא במדבר דברים Midrash Vol II on Torah Printed Vilna 1884 Large size with stamp of Moishe Chayim Rubin Belz - Galizien and Leib Schwarzbach Skole ...valued €750 - for sale at €400 - $500

757. ספר יערות דבש Printed Warsaw 1929 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

 

759. ספר בית ישראל טורעצקי Printed Leeds England 1925 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

761. ספר מגן דוד Printed Munkacs 1912 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

762. ספר כתר שם טוב Printed Warsaw 1926 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

763. ספר עבודת ישראל קאזניץ Printed Mukacevo, Munkacs in 1929 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

764. שבחי הבעש״ט & ספר א״ב דבן סירא & החסיד והמשכיל Printed Krakow 1896 & Lemberg 1895 3 seforim bound together ...valued € 750 - for sale at €400 - $500

765. ספר חמדת שלמה - unknown place and year printing ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

766. ספר שמן המור Printed Warsaw 1890 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

767. ספר עבודת ישראל קאזניץ Printed Petrikov 1910 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

 

768. ספר סייעתא דשמיא bound together with ספר נפלאות חדשות שמשון מאסטראפאלי and ספר כהונת אלימלך and דברי גאונים Printed Warsaw 1910 & Lublin 1910 ...valued over € 1000 - for sale at €400 - $ 500

769. ספר שער אפרים Printed Lemberg 1910 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

770. ספר מעיין החכמה Printed Krakow 1897 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

771. ספר מנחת יהודא printed 1940 kiskoros Hungary ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

772. ספר אהל יעקב Printed Warsaw 1928 - shmos & bamidbar ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

774. ספר לקוטי מהרי״ח Printed sziget 1900 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

775. תולדות נח Printed Vilna 1888 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

776. כתב משה על התורה Printed Budapest 1889 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

777. ספר תפארת יהונתן Printed Lemberg 1866 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

 

782. מדרש שוחר טוב which is מדרש תהילים Printed Warsaw 1865 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

783. מדרש לקח טוב בראשית שמות Printed Vilna 1924 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

784. מדרש משלי Printed Vilna 1893 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

785. מדרש רבה במדבר Printed Lemberg 1858 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

786. מדרש תנחומא ויקרא Printed Warsaw 1892 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

 

 

[Page 12 #800=> #899]

 

 

 

802. חיי אדם - Chayai Adam Printed Warsaw 1879 ...valued € 150 - REDUCED - for sale at €40 - $55

803. חכמת אדם Chochmas odam - Printed Stettin - Szczecin 1861 - with stamp of Rabbiner Yaakov Synders Basel and other stamps ...valued € 250 - REDUCED - for sale at €40

804. משנה תורה Mishne Torak Rambam Vol II Printed Leipzig 1863 ...valued € 150 - REDUCED - for sale at €40 - $55

805. שלחן ערוך אורח חיים Printed Amsterdam -1870 - poor condition hence ...valued € 150 - REDUCED - for sale at €40 - $55

806. ישועות חיים on Hilchos Meat and Milk ישועות חיים על יו״ד בשר וחלב Printed Warsaw 1911 ...valued € 150 - REDUCED - for sale at €40 - $55

807. שלחן ערוך אורח חיים - Unknown year and place of printing - ...valued € 75 - REDUCED - for sale at €40

808. חכמת אדם Chochmas odam - Printed Stettin - Szczecin 1863 ...valued € 250 - REDUCED - for sale at €40 -$55

809. חיי אדם Printed Konigsberg ...valued € 75 - REDUCED - for sale at €40 - $55

 

812. קיצור שלחן ערוך על הלכות שבת Printed Warsaw 1913 ...valued € 100 - REDUCED - for sale at €40 -$55

813. שלחן ערוך אורח חיים Printed Stettin - Szczecin 1863 ...valued € 250 - REDUCED - for sale at €40 - $55

814. קיצור שלחן ערוך Printed Warsaw 1879 ...valued € 150 - REDUCED - for sale at €40 - $55

816. ספר החינוך Printed 1880 Warsaw - stamp of Kramer Hamburg ...valued € 150 - REDUCED - for sale at €40 - $55

 

823. ספר מאורי אש including ספר כתנות אור and אור חדש Printed 1684 Amsterdam ...valued € 500 - for sale at €150

824. ספר מאיר עיני חכמים Printed 1760 ...valued € 500 - for sale at €150

 

827. ספר רמתים צופים תנא דבי אליהו Printed Warsaw 1881 with stamp of Trisk Rebbe Menachem Mendel Matisyahu Twersky London ...valued over € 500 - REDUCED - for sale at €40 - $55

828. ספר באר הגולה ספר דרוש על התורה מהר״ל מפראג Of Maharl of Prag - Printed 1925 Warsaw with stamp of Schmalhausen of Budapest ...valued over €1000 -REDUCED to €400 - $500

829. ספר שב שמעתתא Printed Warsaw 1875 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

830. ספר חידושי רבינו נסים מס׳ גיטין Printed Berlin 1778 ...valued over € 500 -REDUCED to €150 - $200

831. ספר תולדות שמואל Printed Satoraljaujhely 1930 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

832. ספר מעבר יבק Printed Vilna 1880 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

833. ספר נדבות פי Printed Berlin 1863 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

834. מדרש לקח טוב בראשית שמות Printed Vilna 1880 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

835. ספר לב טוב Printed Lublin 1928 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

836. ספר המנהיג ע״י הרב אבן הירחי Printed Berlin 1855 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

837. ספר יוחסין Printed Lewin-Epstein Warsaw 1901 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

838. ספר ישועות חכמה Printed Lublin 1923 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

839. ספר מאיר זכרון ישעיה Printed Vilna 1912 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

840. 4 seforim bound together - [1] ספר נפלאות חדשות Printed Warsaw 1911 [2] ספר מדרש פליאה printed Warsaw 1907 [3] ספר אותיות מחכימות Printed Jerusalem 1906 [4] ספר חידושי הלכות Printed 1911 Petrikov ..valued over € 250 - for sale at €150 - $200

841. ספר דברי חפץ Printed Warsaw 1896 - signed ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

842. ספר אור הישר Printed Przemysl 1926 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

843. ספר דמשק אליעזר Printed Vilna 1911 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

844. ספר מהרי״ל printed Lublin 1927 stamp of S Goldwasser Berlin ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

845. ספר יחזקאל In Hebrew & German - Printed in PEST [Budapest] 1865 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

846. ילקוט סופר by R' yosef Sofer of Pecs Hungary Printed 1894 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

847. ספר חמד אל'ים Printed Livorno 1880 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

848. ספר אבן יחזקאל ע״י ירחמיאל מעטט By R' Mett of London - Printed Poland 1939 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

849. ספר ברכת הבית Printed Munkacs 1911 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

 

 

850. ספר רגלי מבשר Printed Klausenberg 1921 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

851. ספר חוט המשולש על מס׳ אבות Printed 1930 Turna Slovensko by Rabbiner Herman Schlesinger of Bodrogkeresztur Hungary ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

852. ספר חותם תכנית Printed Mainz 1880 by Y.Y Reines ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

 

854. ספר גדר עולם Printed Warsaw 1926 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

855. ספר מדרש שמואל על פרקי אבות Printed Warsaw 1878 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

856. ספר מבקש אמונה of Reb Aron Roth Shomer Emunim Rebbe ztl original Printed by Diskin Orphanage Jerusalem ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

857. פסיקתא לרב כהנא Printed 1868 Lyck [Leek] by Salomon Buber Lemberg - Lvov ... REDUCED - for sale at €40 - $55

858. ספר אוצר אגדות printed 1882 Pressburg ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

859. שו״ת צפנת פענח Printed 1935 Warsaw ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

860. ספר אשי משה printed Jerusalem 1908 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

861. מאסף קובץ הבאר Printed Zamosc 1928 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

862. תורה מציון Printed Jerusalem 1901 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

863. חידושי הריטב״א על מס׳ פסחים Printed Warsaw 1912 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

864. ספר דם זבחים by Rabbi Beatus Skulsk Printed 1930 Kaliska ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

866. תפארת יהונתן of יהונתן אייבשיץ printed Lemberg 1880 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

867. ספר כסף נבחר printed Lemberg 1884 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

 

869. אסיפת זקנים שיטה מקובצת על מס׳ מגילה Printed Petrikov 1910 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

870. ספר עקבי חיים Printed Vilna 1933 by Rabbi Chaim Szulmana Shulman ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

 

872. ספר מאסף רבני הבאר Printed Warsaw 1938 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

875. ספר יד מלאכי Printed Berlin 1856 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

 

877. ספר משכנות ישראל Printed Vilna 1899 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

878. ספר חמדת ישראל בית יהודא printed Petrikov 1903 signed and stamped ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

879. שו״ת כפי אהרן Printed Munkacs 1933 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

 

882. מחזה אברהם עם לקוטי יעקב Printed Cluj Klausenburg Romania 1923 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

883. ספר חובת הלבבות עם פירוש פת לחם unknown place and year of printing - circa 1850 warsaw or vilna ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

884. שירי תפארת Printed Prag 1809 ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

885. ספר דבר שבקדושה של ילקוט ראובני Printed Lemberg 1862 [incomplete] ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

886. ספר מאמרים - unknown year and place of printing ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

887. שיר השירים Printed Warsaw 1876 - stamp of Rabbiner Synders Basel IRG ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

888. ספר חיי עולם Printed Krakow 1885 by Arun Faust ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

890. ספר אהל יעקב on Torah of Dubno Maggid printed Warsaw 1880 ..valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

891. ספר תהילים ספר משלי ספר דניאל Tehillim, Proverbs and Book of Daniel printed Vilna 1897...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

896. ספר יסודי העקרים Sefer HaIkrim printed Warsaw 1888..valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

 

 

[Page 13 #900=> #999]

 

 

900. זאת ליהודה & לבנון נטע & כמו השחר seforim bound together - Printed Krakow 1895, Oswiecm 1904 ...valued € 250 - for sale at €150

902. שו״ת חזון למועד Chazon LaMoed by Rabbi Eidelberg Printed 1923 Bialystok ...valued € 250 - for sale at €150

903. דברי ישכר Printed Krakow 1923 by "Beryl Radomsker" ...valued € 250 - for sale at €150

904. שו״ת חות יאיר Chavos Yair Printed Lemberg 1896 ...valued € 250 - for sale at €150

 

906. ספר תרומת הכרי Printed Pressburg 1858 ...valued € 250 - for sale at €150

907. ספר מאזניים למשפט ומשנה אחרונה by Tzvi Hirsch Kalisher Printed 1875 ...valued € 250 - for sale at €150

908. ספר אבן שתיה Printed Vilna 1893 ...valued € 250 - for sale at €150

909. שלחן ערוך אורח חיים עם כף החיים Printed Jerusalem 1924 ...valued € 250 - for sale at €150

910. כתר המלך Printed Warsaw 1896 with "stamp" ...valued € 250 - for sale at €150

911. ספר אחיעזר Printed Jerusalem 1945 ...valued € 250 - for sale at €150

912. ספר לבושי מרדכי קדשים Printed Jerusalem 1936 ...valued € 250 - for sale at €150

913. ספר מקור ברוך of Raby Ginzburg Printed 1928 - Kaiden - Lita ...valued € 250 - for sale at €150

 

916. & 911. ספר אחיעזר Printed Jerusalem 1945 [our 2nd copy] ...valued € 250 - for sale at €150

917. שו״ת בצלאל אשכנזי Printed Lemberg 1904 ...valued € 250 - for sale at €150

918. ספר גבול יהודה Printed Poltava 1912 ...valued € 250 - for sale at €150

919. ספר אבני מלואים Printed Lemberg 1816 ...valued € 250 - for sale at €150

920. ספר אור שמח Printed Riga 1926 ...valued € 250 - for sale at €150

 

922. ספר מצל מאש Printed Pressburg 1878 ...valued € 250 - for sale at €150

 

924. ספר שערי ציון חלק ג Printed Petrikov 1931 ...valued € 250 - for sale at €150

925. הים התלמוד Printed Warsaw 1892 ...valued € 250 - for sale at €150

926. שו״ת אבן יקרה עם מלואת אבן Printed Lemberg 1894 and signed by the author as a gift to the Arugas Habosem ...valued € 750 - for sale at €500

927. נחלת אהרן Printed Montevideo Uruguay 1951 by Reb Aaron Milevsky ...valued € 250 - for sale at €150

928. ספר שו״ת זכרון יהודה Printed 1923 Budapest ...valued € 250 - for sale at €150

929. ספר זכרון יעקב Printed Vilna 1874 ...valued € 250 - for sale at €150

930. ספר תולדות ש״ס Printed Vilna 1907 ...valued € 250 - for sale at €150

931. ספר אהל שם Printed Vilna 1910 ...valued € 250 - for sale at €150

932. ספר מלא הרועים Printed Warsaw 1880 with stamp of Przemysl ...valued € 250 - for sale at €150

933. אמונת זרעים Printed Warsaw 1928 ...valued € 250 - for sale at €150

934. ספר שאילת יעבץ Printed Lemberg 1884 ...valued € 250 - for sale at €150

935. ספר עצמות יוסף Printed Warsaw 1926 ...valued € 250 - for sale at €150

936. ספר באר מים חיים Printed Vilna 1901 ...valued € 250 - for sale at €150

937. שו״ת פרי השדה חלק רביעי Printed Tolna Hungary 1915 with signature ...valued € 250 - for sale at €150

938. שו״ת עדת יעקב Printed Jerusalem 1934 ...valued € 250 - for sale at €150

 

939. שו״ת טוב טעם ודעת of Reb Shlomo Kluger Printed Lemberg 1884 ...valued € 250 - for sale at €150

940. ספר חתם סופר חלק ששי Printed Vienna 1911 by J Schlesinger ...valued € 250 - for sale at €150

941. ספר העיטור Printed 1860 Lemberg - numerous stamps ...valued € 500 - for sale at €150

 

943. ספר שבות יעקב Shvus Ya'akov of Reb Ya'akov Reischer - Printed Lemberg 1897 - 3 volumes bound together ...valued € 250 - for sale at €150

944. ספר אבני מלואים Printed Petrikov 1910 ...valued € 250 - for sale at €150

945. תשובות כתב סופר volumes bound together Printed Pressburg 1873 ...valued € 250 - for sale at €150

 

947. ספר מאזניים למשפט ומשנה אחרונה by Tzvi Hirsch Kalisher Printed 1875 ...valued € 250 - for sale at €150

948. שו״ת מהר״ש vol 4 - R' Shmuel Engel Printed by David Halpern, Kosice 1929 ...valued € 250 - for sale at €150

949. שו״ת אהל יהושע Printed by Zupnik, Drohobycz, Galicia 1901 ...valued € 250 - for sale at €150

950. ספר עין יצחק השני Printed Vilna 1895 ...valued € 250 - for sale at €150

951. ספר מנחת יוסף חלק א הלכות שחיטה ובדיקות Printed Warsaw 1890 ...valued € 250 - for sale at €150

 

953. שו״ת פרי השדה חלק א וחלק ב Printed Bonyhad - Tolna - Hungary on 1906 ...valued € 250 - for sale at €150

954. ספר ציץ הקדש Printed Jerusalem 1920 ...valued € 250 - for sale at €150

955. ספר ערך השלחן ע״י בנימין טייב Printed 1795 Livorno Italy ...valued € 750 - for sale at €500

956. ספר עטרת חכמים Printed in 1899 Podgorze, Krakow by M Rosen Rzeszow ...valued € 250 - for sale at €150

957. שולחן ערוך עורך חיים עם טור בית יוסף unknown place and year printing [possibly circa 1750 Livorno] ...valued over €500 - for sale at €150

958. מהר״ם שיק על מס׳ חולין Printed Satu-mare Romania 1926 ...valued € 250 - for sale at €150

959. ספר לפלגות ראובן Printed 1921 Berlin ...valued € 250 - for sale at €150

960. שו״ת בית אב ספר ראשון Printed Warsaw 1896 ...valued over € 250 - for sale at €150

961. ספר ברכת אהרן על מס׳ ברכות Printed Drohobycz 1913 ...valued over € 250 - for sale at €150

 

963. ספר חידושי המאירי על מס׳ שבת Printed Vienna 1862 ...valued over € 250 - for sale at €150

965. שו״ת ספר זרע אברהם Printed Bilgoria 1920 ...valued over € 250 - for sale at €150

966. ספר מנחת ישראל על מס׳ עירובין Printed Bardiov Slovakia 1927 by Blayer ...valued over € 250 - for sale at €150

967. ספר לפלגות ראובן Printed 1921 Berlin ...valued over € 250 - for sale at €150

968. ספר שדי חמד Volume 2 Printed Warsaw 1900 ...valued over € 250 - for sale at €150

969. ספר שדי חמד Printed Warsaw 1896 ...valued over € 250 - for sale at €150

970. שו״ת רבי עקיבא איגר Printed Warsaw 1912 ...valued over € 250 - for sale at €150

971. ספר תשובה מאהבה Printed 1912 Kassa Hungary ...valued over € 250 - for sale at €150

972. ספר שערי דורא השלם Printed 1940 - Slovenia / Jugoslavia ...valued over € 250 - for sale at €150

973. ספר דרכי משה ספר ראשון Printed Antwerpen 1925 ...valued over € 250 - for sale at €150

974. ספר דרשות מהרי״ח ע״י ישראל חיים דייכעס Printed Leeds England 1920 ...valued over € 250 - for sale at €150

 

975. שו״ת ערוגת הבשם Printed Satmar - Satu-Mare Romania 1926 ...valued over € 250 - for sale at €150

976. שו״ת שמן רוקח Printed 1909 Satmar Hungary ...valued over € 250 - for sale at €150

977. שו״ת פרי השדה חלק שלישי Printed 1913 Pecs Hungary ...valued over € 250 - for sale at €150

978. ספר באר מרדכי Printed 1927 Galanta ...valued over € 250 - for sale at €150

979. ספר גליוני הש״ס על סדר זרעים Printed 1924 Vienna ...valued over € 250 - for sale at €150

981. ספר בית שמואל אחרון Printed Petrikov 1903 ...valued over € 250 - for sale at €40 - $55

982. ספר נפש חיה Printed Lvov Lemberg 1932 by Margulies ...valued over € 250 - for sale at €150

 

 

984. משניות סדר טהרות Mishnayos Seder Teharos Printed 1860 - 5622 in Berlin Julius Zeitenfeld ....more details €150

985. משניות סדר זרעים Mishnayos Seder Zeroim & משניות סדר מועד Mishnayos Moed Printed in Stettin in 1860 - 5622 in by Grossman....more details €150

986. משניות סדר נשים + משניות סדר נזיקין Mishnayos Noshim and Nezikin printed in Stettin in 1860 - 5622 in by Grossman....more details €150

987. משניות סדר מועד Mishnayos Moed Printed Amsterdam 1733 ....more details €150

 

988. משניות סדר נזיקין Mishnayos Seder Nezikin Printed Warsaw / Stettin 1863 ....more details €150

989. ספר השל״ה שני לוחות הברית printed 1910 Hungary ....more details €150

990. ילקוט שמעוני Yalkut Shimoni complete on Torah printed Warsaw 1876 with stamp of Liverpool Beth Hamedrash ....more details €400 - $500

 

991. עין יעקב חלק חמישי printed Vilna 1883 with stamp of Polische synagoge Konigsberg ....more details €150

992. ספר מנורת המאור printed Vilna 1873....more details €150

993. ספר מנורת המאור printed Vilna 1875 ....more details €150

994. ספר מנורת המאור printed Vilna 1878 ....more details €150

996. ספר מאמר קדישין על שו״ע חושן משפט printed Prag 1764....REDUCED to €40 -$55

 

אלו מציאות

Bargain Antique Seforim

 

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר