עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Full Listing of All Metziya's Bargains for €150 -$200

#885. ספר דבר שבקדושה של ילקוט ראובני

Printed Lemberg 1862 [incomplete]

Valued over € 300 - reduced special price of - USD$100

 

 

BOTH together = the cover of Beis Menucha too !

Excellent condition [with signature/name]

25 double sided pages

Size 18 cm x 10 cm x 0.2 cm

Weighs 44 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר