עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Full Listing of All Metziya's Bargains for €40 - $55

#834. מדרש לקח טוב בראשית שמות Printed Vilna 1880

Valued over € 300 - Special reduced price - USD$100

 

 

Thick pages - original hard back covers

Excellent condition [with signature/name]

110 + 120 double sided pages - 2 volumes bound together

Size 22 cm x 16 cm x 2.3 cm

Weighs 760 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר