עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

We always accept all reasonable offers - call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

מדרש על התורה & מפרשים על התורה

Full Listing of Medrash - מדרש על התורה & Seforim on Torah - מפרשים על התורה

&

Full complete section of "Signed and stamped"

 

#755. מדרש רבה חלק ב ויקרא במדבר דברים Midrash Vol II on Torah

Printed Vilna 1884 Large size with stamp of Moishe Chayim Rubin of

Belz - Galizien and Leib Schwarzbach Skole

Valued at € 750 - SOLD

 

 

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name] Belz Galizien

220 double sided pages

Size 40 cm x 26 cm x 5 cm

Weighs 2.6 KG

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר