עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

מדרש על התורה & מפרשים על התורה

Full Listing of Medrash - מדרש על התורה & Seforim on Torah - מפרשים על התורה

 

#751. מדרש רבה in two volumes - complete Medrash Raba on Torah

Printed Lublin 1898

Valued at € 250 - reduced special price - USD$100

 

 

 

Thick pages - hardback orginal covers

Excellent condition [with signature/name]

820 + 760 pages

each Size 22 cm x 14 cm x 4 cm

Weighs 1.5 KG total weight

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר