עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

We always accept all reasonable offers - Please check availability before purchase - call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

מדרש על התורה & מפרשים על התורה

Full Listing of Medrash - מדרש על התורה & Seforim on Torah - מפרשים על התורה

 

#750. מדרש רבה ספר ויקרא עם פּירוש מתנות כהונה

Medrash RabaVakyikra and Shir Hashirim Printed Vilna 1897

Valued at € 250 - SOLD

 

 

 

Thick pages - original hard cover - was wormy - been treated

Excellent condition [with signature/name] lots of signatures on cover page

80 + 90 double sided pages

Size 18 cm x 11 cm x 2 cm

Weighs 330 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר