עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Mishne & Mishnayos משנה משניות

 

#465. משניות סדר מועד Mishnayos Moed Printed Berlin in 1863

Special Bargain Price at USD$ 100

 

465. משניות סדר מועד Mishnayos Moed

Printed Berlin - 1863

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

170 double sided pages = 340 pages

Size 28 cm x 22 cm x 2.3 cm

Weighs 840 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר