עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Mishne & Mishnayos משנה משניות

 

#463. משניות סדר קדשים & משניות סדר טהרות

Mishnayos Kodshim & Teheros Printed Berlin 1833

with stamp of Rabbiner Dr Cohn of Basel

Special Bargain Price at USD$ 100

 

 

with introduction in German

463. משניות סדר קדשים & משניות סדר טהרות Mishnayos Kodshim & Teheros Printed Berlin 1833 with stamp of Rabbiner Dr Cohn of Basel

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

130 + 150 double sided pages = 560 pages

Size 23 cm x 20 cm x 3 cm

Weighs 1.1 Kg

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר