עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Mishne & Mishnayos משנה משניות

 

#460 משניות סדר נזיקין Mishnayos Seder Nezikin

Printed by Anton Schmid Vienna 1838

Valued over €200 - Bargain USD$ 100

Mishnayos Volume 4 - Seder Nezikin

Printed in Vienna 1838 by Anton Schmid

180 double sided pages [360 pages]

Size 20 cm x 12 cm x 2.5 cm

Weighs 330 grams

Thick good quality paper pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

no back nor front covers

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר