עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Mishne & Mishnayos משנה משניות

 

#453. משניות סדר זרעים Mishnayos Seder Zeroim

Printed 1922 Vilna

Special Bargain Price at USD$ 100

 

 

 

453. משניות סדר זרעים Mishnayos Seder Zeroim

Printed 1922 Vilna

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

130 double sided pages _ 70 Pages for Shnos Eliyahu

Size 30 cm x 23 cm x 2.3 cm

Weighs 1050 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר