עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Mishne & Mishnayos משנה משניות

 

#451 משניות סדר נשים Mishnayos Seder Nashim

Printed 1882 Warsaw

450 + 451 + 452 are from same incomplete set

Special Bargain Price at USD$ 100

 

 

 

#451 משניות סדר נשים Mishnayos Seder Nashim

Printed 1882 Warsaw

 

Thick pages

Excellent condition

160 double sided pages

Size 28 cm x 22 cm x 2.2 cm

Weighs 650 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר