עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Full Listing of All Metziya's Bargains for €40 - $55

#336. ספר שערי ירושלים וספר המנהגים

bound together Printed 1879 & 1884 Warsaw

Valued over € 250 - reduced special price of - USD$100

 

 

Thick pages - original hard back covers

Excellent condition [with signature/name]

60 + 34 double sided pages - 2 volumes bound together

Size 18 cm x 10 cm x 0.5 cm

Weighs 135 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר