עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר משלי פירוש תבונת משלי נדפס ווארשא

#146 Sefer Mishley Book of Proverbs

Printed Warsaw 1867

Valued at € 250 - reduced special price of USD$100

 

230 pages

Size 13 cm x 21 cm x 1.4 cm

Weighs 240 grams

Thin paper

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר